Hur bemöter vi patienter med psykisk ohälsa? En litteraturstudie om attityder och stigma inom somatisk vård

DSpace Repository

Hur bemöter vi patienter med psykisk ohälsa? En litteraturstudie om attityder och stigma inom somatisk vård

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur bemöter vi patienter med psykisk ohälsa? En litteraturstudie om attityder och stigma inom somatisk vård
Author Condé, Saran ; Ekström, Maria
Date 2008
English abstract
Patients with mental disorders are a part of our society and a part of the somatic care. The aim of this essay was to survey health personnel’s attitudes towards patients with mental disorders within somatic care and the eventual stigmatization of this group of patients. It’s not uncommon that patients with mental disorders are treated differently or don’t get a proper diagnose within the general hospitals. Stigma towards people with mental illness is a global problem. Everyone that works within the health care system will sooner or later come in contact with people who have a mental disorder. The method was a literature study based on qualitative and quantitative articles. The result demonstrated foremost negative attitudes which originated from the personnel’s attitudes towards the patient, stigmatization and the personnel’s view of their work capability. The study shows a strong need for education and support for health personnel who are caring for patients with mental disorders in general hospitals. The authors believe that the health personnel can cope with patients with mental disorders through empathy, caring and awareness of stereotyping opinions and thereby help them to find purpose of life.
Swedish abstract
Patienter med psykisk ohälsa är en del av vårt samhälle och en del av den somatiska vården. Syftet med denna uppsats var att kartlägga vårdpersonalens attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård samt eventuell stigmatisering av denna patientkategori. Det händer att patienter med psykisk ohälsa blir annorlunda bemötta och även riskerar att bli underdiagnostiserade inom somatiken. Stigma gentemot personer med psykisk ohälsa är ett universellt problem. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård kommer förr eller senare i kontakt med personer med psykisk sjukdom. Metoden var en litteraturstudie baserad på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultatet visade främst negativa attityder vilka härrörde från personalens attityder gentemot patienten, stigmatisering samt personalens syn på sin yrkeskompetens. I studien framkommer det starkt stöd för behovet av vidare utbildning och stöd för vårdpersonal som är verksam inom somatiken då de ska vårda patienter med psykisk ohälsa. Författarna är av uppfattningen att genom empati och omsorg samt en medvetenhet om stereotypiska åsikter kan vårdpersonalen bemöta denna patientkategori och hjälpa dem att finna mening i livet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Allmänsjukhus
attityder
psykisk ohälsa
stigma
vårdpersonal
Handle http://hdl.handle.net/2043/5581 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics