Betyg i sista minuten? Elevperspektiv på läroplanens kunskapsmål i grundskolan

DSpace Repository

Betyg i sista minuten? Elevperspektiv på läroplanens kunskapsmål i grundskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Betyg i sista minuten? Elevperspektiv på läroplanens kunskapsmål i grundskolan
Author Kentander, Kerstin
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med mitt arbete är att ta reda på om och när elever i gymnasiet under sin tid i grundskolan förstod att deras kunskaper inte skulle räcka för att nå kunskapsmålen och godkända betyg. Arbetets teoridel innehåller en översikt av statistiska uppgifter om andelen elever med icke godkända betyg, politikernas framtida förslag till förbättring av skolan, neuroforskares syn på skolan och en presentation av ett antal teoretiska modeller. Jag har genomfört kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse i ämnet och för att kunna besvara frågeställningarna. Intervjuerna gjordes med ett selektivt urval av ett antal elever från gymnasieskolan som fick titta i backspegeln för att rekapitulera sina upplevelser. Resultat av studien ger ett antal betydelsefulla insikter. Eleverna har redan i ett tidigt skede förstått att de antingen har lärt sig på ett annorlunda eller ett mer långsamt sätt. Pedagogerna har skärpt till tonen efter nationellt prov i år fem. Kunskapsmålen har förtydligats under det sjätte året men har inte varit tillräckligt tydliga för eleverna förrän under det åttonde året när det första betyget delats ut. Eleverna uppger att personlig mognad och självförtroende har varit en del av de komponenter som saknats för att de skulle ha tillräckligt med insikt om vilka kunskapsmål som skulle uppnås. Insikten om vad kunskaperna skulle användas till accentuerades inte förrän ansökan till gymnasieskolan blev ett faktum. Eleverna framhåller att specialpedagogernas stöd har varit en nödvändighet för att uppnå godkänt betyg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject betyg
elevperspektiv
specialpedagogik
insikt
kunskapsmål
Handle http://hdl.handle.net/2043/5618 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics