Handledningens betydelse för en skola för alla- Skolledares uppfattningar om handledning (The Importance of Tutoring towards a School for All - Schoolleaders' Opinions about Tutoring)

DSpace Repository

Handledningens betydelse för en skola för alla- Skolledares uppfattningar om handledning (The Importance of Tutoring towards a School for All - Schoolleaders' Opinions about Tutoring)

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Handledningens betydelse för en skola för alla- Skolledares uppfattningar om handledning (The Importance of Tutoring towards a School for All - Schoolleaders' Opinions about Tutoring)
Author Boy, Margaretha ; Börjesson, Marie
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete var att ta reda på tio skolledares uppfattningar om handledning som en metod att utveckla pedagogisk verksamhet mot en skola för alla. Skolledares syn på begreppet handledning samt på vilket sätt handledning som metod används som en del i utveckling av pedagogisk verksamhet, var en del av undersökningen. Intressant blev också att se vad skolledare menar att handledning innebär när avsikten med handledning är pedagogisk utveckling mot en skola för alla. För att få svar på våra frågeställningar samt få en djupare insikt i skolledares uppfattningar, valde vi att göra en kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer som metod. Skolledarnas uppfattningar har presenterats under olika teman i resultatdelen. Tidigare forskning och övrig litteratur i ämnet som vi fann intressant,har vi redovisat i en litteraturgenomgång. Vår teoretiska referensram var systemteorin och Gregory Batesons tankar. Resultatet visade att skolledare använder begreppet handledning i olika sammanhang och med olika avsikter. Handledningssamtal har inte alltid en struktur och en professionell handledare. Skolledare kunde se ett samband mellan handledning och pedagogisk utveckling av verksamheten men det sker inte med automatik, då flera faktorer påverkar handledningsprocessen. Visioner fanns hos skolledare om att förskola och skola bör eftersträva en helhetssyn på barns utveckling och lärande. För att det ska uppnås behöver en gemensam förståelse för uppdraget skapas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject En skola för alla
Handledning
Lärande organisation
Pedagogisk utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/5623 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics