Genom språket sker lärandet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jönsson, Annika
dc.contributor.author Thelin, Kristina
dc.date.accessioned 2008-01-28T12:52:55Z
dc.date.available 2008-01-28T12:52:55Z
dc.date.issued 2008 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/5625
dc.description.abstract Jönsson, Annika & Thelin, Kristina (2007). Genom språket sker lärandet (Literacy, key to learning). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med vår studie var att ta reda på vilken innebörd begreppet ett språkutvecklande arbetssätt hade för pedagoger i skolans senare del, och hur de konkret arbetade för att elevernas språk ska utvecklas. Vi ville även se hur pedagogernas arbetssätt harmoniserade med gällande styrdokument. Dessutom ville vi undersöka vilken roll specialpedagogen hade i ett språkutvecklande arbetssätt. Vi genomförde tio halvstrukturerade intervjuer med pedagoger som arbetade i skolans senare del. Det var ett riktat urval då pedagogerna valdes genom att de hade ett intresse och var medvetna om språkets betydelse för elevernas utveckling. Därefter sammanställde vi svaren och dessa jämfördes med vår teori och aktuell forskning. Resultatet visade på en stor variation av arbetssätt. Vi kunde dela in svaren i två huvudgrupper, en funktionell och en formalistisk medan några var en kombination av dessa båda synsätt. De pedagoger som hade ett mer formalistiskt synsätt arbetade oftast med språkutveckling i ämnet svenska. Ämnet delades upp i olika områden och hade få beröringspunkter med övriga ämnen. I ett funktionellt arbetssätt ingick det språkutvecklande arbetet som en naturlig del i de flesta ämnen. Samarbete såväl mellan elever som pedagoger var ett viktigt inslag här. Vårt resultat visar att ett funktionellt arbetssätt är mer överensstämmande med grundskolans styrdokument än ett formalistiskt. Vi fann att specialpedagogerna på de aktuella skolorna arbetade nästan uteslutande exkluderande. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject arbetssätt en
dc.subject enstämmigt en
dc.subject flerstämmigt en
dc.subject samarbete en
dc.subject språk en
dc.subject språkutveckling en
dc.subject Vygotskij en
dc.title Genom språket sker lärandet en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Specialpedagogprogrammet (fd Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning)
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics