God lärandemiljö - lärarens definition och roll

DSpace Repository

God lärandemiljö - lärarens definition och roll

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title God lärandemiljö - lärarens definition och roll
Author Lanquist, Stefan
Date 2007
English abstract
Syftet med detta examensarbete är att närmare granska lärares uppfattning om begreppet god lärandemiljö samt hur de i sin yrkesroll kan bidra och gå tillväga för att skapa en sådan miljö i sitt klassrum. Detta examensarbete utgår ifrån tre frågeställningar: 1) Vad definierar en god lärandemiljö? 2) Hur kan lärare bidra till en god lärandemiljö? 3) Vilka likheter och skillnader finns i lärarnas tillvägagångssätt för att bidra till en god lärandemiljö? Detta examensarbete har ett fenomenografiskt perspektiv. Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med klasslärare i årskurs ett till fem som alla arbetar på samma skola. De intervjuade lärarna valdes ut genom strategiskt urval, där de styrande variablerna var årskurs, erfarenhet samt klasstorlek. De intervjuade lärarnas svar avslöjar en mycket bred definition av en god lärandemiljö i jämförelse med studiens hypotes och relevant litteratur. Intervjusvaren har ett mer holistiskt synsätt som inbegriper givna förutsättningar (till exempel klasstorlek) på skolan och att lärarna ser sin egen roll som inkluderad i lärandemiljön. Lärarnas svar om hur de kan bidra till en god lärandemiljö sammanfattas i studien genom kategorin Skapandet av gemensam värdegrund med tillhörande underkategorierna Respekt, Regler, Ledarskap samt Undervisning. I kort sammanfattning kan lärarna bidra till en god lärandemiljö genom att behandla eleverna med respekt samt att lära eleverna att respektera. Det är viktigt med tydliga regler och tydligt ledarskap i skolan samt att undervisningen är individbaserad, intressant och varierande. I de intervjuade lärarnas tillvägagångssätt för att bidra till en god lärandemiljö finns skillnader och likheter. Skillnaderna och likheterna är tydligast i hur lärarnas svar fördelats i underkategorierna Respekt, Regler, Ledarskap samt Undervisning. Tre av lärarna hade svar i alla underkategorierna, två av lärarna hade svar i två underkategorier var, nämligen Regler och Undervisning samt Ledarskap och Undervisning. En av lärarna hade svarat i en underkategori, Respekt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lärandemiljö
Klassrumsklimat
Lärare
Kvalitativ
Fenomenografi
Handle http://hdl.handle.net/2043/5638 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics