Olika sätt att lära - en utmaning i det pedagogiska uppdraget

DSpace Repository

Olika sätt att lära - en utmaning i det pedagogiska uppdraget

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Olika sätt att lära - en utmaning i det pedagogiska uppdraget
Author Sundström, Birgitta ; Wahlström, Caroline
Date 2005
Swedish abstract
Olika sätt att lära - en utmaning i det pedagogiska uppdraget, av Birgitta Sundström och Caroline Wahlström, är en kvalitativ och beskrivande undersökning av sju lärares åsikter om sin yrkesroll då de tillämpar teorier om lärstilar i sitt arbete. Undersökningens fokus är riktat mot lärarperspektivet då vi saknar detta i de tidigare examensarbeten vi tagit del av. Insamling av datamaterial till vår undersökning har bestått av litteraturstudier samt genomförande av intervjuer med sju lärare som aktivt arbetar med lärstilar som ett redskap i sin undervisning. Av dessa är fem lärare verksamma inom grundskolan, från år tre till år nio, och två är lärare inom gymnasieskolan och KomVux. Vi har också dokumenterat klassrumsmiljöer samt konkret material som används i undervisningen med lärstilar. Syftet med vår undersökning var att söka efter mönster och variationer i de intervjuade lärarnas åsikter om tillämpning av teorier om lärstilar som ett pedagogiskt redskap. Vi ville också få kunskap om vilka faktorer lärarna ansåg påverkar detta arbete. För att uppnå vårt syfte valde vi följande huvudfrågor: *Hur tolkar de intervjuade lärarna sitt pedagogiska uppdrag? *Hur beskriver de intervjuade lärarna sitt arbete med olika lärstilar? *Hur tolkar de intervjuade lärarna begreppet lärstilar? Ett genomgående mönster hos de sju intervjuade lärarna är att de på olika sätt har upplevt sig som sökare i sitt pedagogiska uppdrag att nå varje enskild elev och samtidigt leda hela elevgruppen. De anser också att arbetet med lärstilar som redskap i sin undervisning har underlättat för dem att uppnå målen i styrdokument och läroplaner. I det praktiska arbetet med lärstilar har vi funnit variationer i hur lärarna i grundskolan respektive lärarna i gymnasieskolan och KomVux ser på skolmiljön, undervisningsmaterial och föräldrasamverkan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förhållningssätt
lärstilar
pedagogiskt uppdrag
pedagogiskt redskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/5647 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics