Ansvar hos förskolebarn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Ansvar hos förskolebarn
Author Jetsén, Mia
Date 2006
Swedish abstract
Sammanfattning Arbetets art: C-uppsats i Barndoms- och ungdomsvetenskap. Sidantal: 47 Titel: Ansvar hos förskolebarn. En undersökning om förskolepedagogers uppfattningar om barns ansvar. Författare: Mia Jetsén. Handledare: Marjanna de Jong. Datum: 2006 december. Bakgrund: Vi som arbetar i förskolan har stora krav på oss att vara etiskt medvetna eftersom vi har en aktiv roll avseende barnens moraliska och etiska utveckling. Ansvar hos barn har en central betydelse i förskolans läroplan men det saknas en definition av vad som avses med begreppet. Som sociala varelser kan vi inte existera utan att smälta in i omgivningen och därför är vår förmåga till personligt ansvarstagande av avgörande betydelse. Syfte: Syftet är att undersöka förskolepedagogers tankar och medvetenhet om ansvarsbegreppet. Jag vill genom att fråga förskolepedagoger få reda på hur de upplever att barn visar ansvar och hur de främjar utvecklingen av barns ansvarsförmåga. Metod: Med en fenomenografisk ansats och en kvalitativ undersökning har jag intervjuat åtta förskolepedagoger. Som utgångspunkt för intervjuerna har jag använt mig av fyra frågeställningar. Resultat: Pedagogerna som blivit intervjuade svarar ganska lika på frågorna. Detta trots att de arbetar på förskolor med olika pedagogisk inriktning. De har en vana av att diskutera etiska och moraliska frågor vilket även tas upp på arbetsplatsmöten vid behov. Dessa frågor är också något som man i barngruppen ställs inför varje dag, vare sig man vill eller inte. Pedagogerna ger exempel på hur barn visar ansvar genom att svara i överensstämmelse med vad tidigare forskning om små barn och etik säger. Nämligen att det hos små barn finns ett värde av att vara lyhörd för den andres behov av hjälp, tröst och stöd. Barn är intresserade av att visa omsorg om den andres välbefinnande. Hälften av pedagogerna svarar att de stimulerar barn till ansvar genom att låta barnen vara med och göra saker. Andra hälften svarar att de stimulerar till ansvar genom dagligt prat och diskussioner med barnen. Pedagogerna är överens om att barn gör som man gör och att vuxna påverkar barn genom sitt eget uppförande. Som förskolepedagog är man en förebild för barnen. Förskolemiljöerna i vilka intervjupersonerna arbetar visar på många exempel hur barn kan ta ansvar för sig själva; genom att sköta sin hygien och ta hand om sina tillhörigheter. Rutiner skapar möjlighet att öva på att ta ansvar för miljön genom att plocka undan efter sig inne och ute, duka av när man ätit och ta hand om skräp. Genom att vara delaktiga i bestämmandet av regler, duka inför måltider mm får barnen öva på att ta ansvar för något som påverkar hela barngruppen. Ingen av pedagogerna kunde ge tydliga exempel på att det skulle vara skillnad på flickor och pojkars förmåga att visa ansvar. Diskussion: Pedagogerna visar på ett konsensustänkande när det gäller barns förmåga till ansvar. Alla visste vad de skulle svara vilket tyder på en medvetenhet hos intervjupersonerna. Svaren gav små variationer men ändå goda exempel på hur man i det praktiska förskolearbetet aktivt kan stimulera barn till att utveckla ansvar. Nyckelord: Barn i förskoleålder, Ansvar, Etik, Moral.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ansvar
Handle http://hdl.handle.net/2043/5655 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics