Organisation av och undervisning i svenskämnet utifrån andraspråkselevers särskilda behov

DSpace Repository

Organisation av och undervisning i svenskämnet utifrån andraspråkselevers särskilda behov

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Organisation av och undervisning i svenskämnet utifrån andraspråkselevers särskilda behov
Author Berggren Andersson, Elin ; Svahn, Andrea
Date 2008
Swedish abstract
Vårt syfte med detta examensarbete har varit att undersöka på vilket sätt man anpassar organisation och undervisning i svenskämnet utifrån andraspråkselevers särskilda behov. Som grund för vår undersökning valde vi att genomföra observationer och intervjuer på två skolor i Malmö. Vårt insamlade material diskuterade vi sedan utifrån den forskning och de styrdokument som vi bedömde vara relevanta. Våra forskningsfrågor var: • Hur är svenskundervisningen organiserad för elever med annat modersmål än svenska? • Hur bedömer man elevers behov av undervisning i SV respektive SVA? • Hur förhåller sig undervisningen till styrdokumenten och centrala begrepp inom andraspråksforskning? Vårt resultat har visat att lärare som undervisar elever med annat modersmål än svenska är behjälpta av en tydlig organisation, en hög medvetenhet kring, samt levande pedagogiska diskussioner om andraspråksutveckling. En tydlig organisering av ämnet svenska som andraspråk, där diskussioner förs och där skolans vision är enhetlig skapar goda förutsättningar för elever med annat modersmål än svenska.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject svenska som andraspråk
modersmål
organisation av svenskundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5668 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics