"Jag hatar allt med böcker" Vilken kännedom har lärare om elevernas läsvanor och preferenser?

DSpace Repository

"Jag hatar allt med böcker" Vilken kännedom har lärare om elevernas läsvanor och preferenser?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag hatar allt med böcker" Vilken kännedom har lärare om elevernas läsvanor och preferenser?
Author Axemo, Anja ; Gilbertson, Terese
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka andraspråkselevers läsvanor och i vilken mån undervisande lärare har kännedom om och använder sig av denna information vid val av och arbete med texter i skolan. För att besvara våra frågeställningar har vi valt att göra en kvalitativ studie och den metod vi använder för att samla in det empiriska materialet är intervjuer med elever och deras undervisande svensklärare. Resultatet av studien visar att eleverna i de klasser vi har studerat lägger väldigt lite av sin fritid på att läsa skönlitteratur och att de istället läser texter på internet och dagstidningar. Lärarnas kännedom om elevernas läsvanor och litterära repertoarer påverkar vid textval, men är inte den enda faktor som påverkar deras val. Vilken kännedom man har och hur man använder den i undervisningen varierar mellan de olika lärarna vi har intervjuat. Den slutsats som vi drar av resultatet är att det som lärare är viktigt att ha kännedom om elevernas fritidsläsning, vad det gäller läsvanor och litterära preferenser, framför allt om man vill anlägga ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv på svenskundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject svenska som andraspråk
litteraturläsning
fritid
val av undervisningstexter
erfarenhetspedagogik
subjektiv relevans
Handle http://hdl.handle.net/2043/5670 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics