Utvecklingsmöjligheter i svenskämnet på yrkesförberedande program

DSpace Repository

Utvecklingsmöjligheter i svenskämnet på yrkesförberedande program

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Utvecklingsmöjligheter i svenskämnet på yrkesförberedande program
Author Björner, Malena ; Sjöberg, Hanna-Lena
Date 2008
English abstract
Studiens syfte är att undersöka elevers och lärares uppfattning om elevers utvecklingsmöjligheter på de yrkesförberedande programmen, och om svensklärarna på dessa program anser att deras arbetssätt främjar och utmanar eleverna till högre betyg i svenskämnet. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning där vi använder oss av två olika datainsamlingsmetoder, enkäter och intervjuer. Vårt material består av 86 elevenkäter, fyra lärarenkäter, sex elevintervjuer och fyra lärarintervjuer. Våra respondenter kommer från två gymnasieskolor i södra Sverige. Resultatet visar att eleverna på de skolor där undersökningen gjorts överlag har möjlighet och kapacitet att höja sina betyg. Lärarna menar att deras arbetssätt främjar och utmanar eleverna till högre betyg vilket stämmer överens med vad eleverna anser. Det finns dock tendenser som visar att begränsningar finns i undervisningen på yrkesförberedande program.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utmaningar
utvecklingsmöjligheter
betygsnivå
prestationer
yrkesförberedande program
förväntningar
Handle http://hdl.handle.net/2043/5674 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics