En integrerad förskola - möte mellan barn med funktionshinder och barn utan funktionshinder

DSpace Repository

En integrerad förskola - möte mellan barn med funktionshinder och barn utan funktionshinder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En integrerad förskola - möte mellan barn med funktionshinder och barn utan funktionshinder
Author Nilsson, Anna ; Norin, Carina
Date 2008
English abstract
Syftet med examensarbetet är att synliggöra arbetet med barn med funktionshinder på en integrerad avdelning i förskolan. Vi fördjupar oss i ämnet dels genom en kvalitativ observationsstudie och dels genom intervjuer med personalen på avdelningen, samt biträdande rektor. Barngruppen är åldersblandad med 14 platser varav sex platser är för barn med funktionshinder. Vi har tagit del av tidigare forskning och litteratur som belyser barn i behov av särskilt stöd, specialpedagogik, normalitet-avvikelse, empati, social samvaro mellan barn i integrerade miljöer samt invandrarfamiljers syn på funktionshinder, då förskolan ligger i ett invandrartätt område. En del av materialet behandlas utifrån det sociokulturella perspektivet. Resultatet av vår undersökning är att integrering är bra för alla barn om personalen organiserar verksamheten så att den passar barngruppen och ser till helheten, men även till den enskilda individen. Den är även bra eftersom icke funktionshindrade barn får en ökad tolerans för olikheter och för barn med funktionshinder eftersom de lär och tar efter andra barn. Dessutom är integreringen positiv för föräldrarna, främst för att det inte syns utåt vem som har vilken plats. Integrering är mindre bra om barnen inte hinns med och därför inte får den stimulans och de utmaningar de behöver eller om barn upplever utanförskap på grund av sitt funktionshinder. Den sociala samvaron mellan barnen på avdelningen finns till viss del, men på olika nivå, eftersom barnens utvecklingsnivåer är på olika plan. Bemötandet av föräldrar och barn har stor betydelse, särskilt i arbetet med barn med funktionshinder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barn i behov av särskilt stöd
Funktionshinder
Integrering
Förskola
Bemötande
Handle http://hdl.handle.net/2043/5691 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics