Hur två skolor arbetar för att eleverna ska uppnå målen

DSpace Repository

Hur två skolor arbetar för att eleverna ska uppnå målen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur två skolor arbetar för att eleverna ska uppnå målen
Author Andersson, Veena ; Andersson, Sofie
Date 2008
Swedish abstract
Sidoämneskursen (Matematik från början 6-15p) har varit en inspirerande källa till våra frågor i denna undersökning. Kursen behandlade valet av undervisningsinnehåll för olika elevers sätt att tänka matematiskt och förespråkade fördelarna med att arbeta praktiskt och att lägga läroboken åt sidan. Detta fick oss att börja fundera över hur lärare ute i verksamheten planerar och genomför sin matematikundervisning kopplat till de nationella mål eleverna förväntas uppnå. Vårt syfte är att i denna undersökning synliggöra hur pedagogerna arbetar för att eleverna ska uppnå kunskaps- och strävansmålen i årskurs 5. Hur arbetar skolorna med matematik, hur tänker pedagogen kring ämnesdidaktiken och vad har eleverna för inställning till undervisningen och matematikämnet? För att få svar på våra frågeställningar har vi riktat in oss på hur två skolor i södra Skåne arbetar med matematikundervisning och ökad måluppfyllelse i årskurs 5. Vi har använt oss av observationer, lärarintervjuer och elevenkäter för att få området belyst från olika håll. Vi stödjer oss också på teorier och tidigare forskning inom ämnet som fokuserar på didaktik, kunskap och lärande samt för- och nackdelar med olika typer av undervisningsmetoder. Resultatet på vår undersökning visar en formell skolmatematik där eleverna räknar enskilt i sina böcker och där inslag av laborativa och praktiska inslag är få. Den visar också att lärare är väl medvetna om de mål eleverna ska uppnå och vill jobba aktivt mot dessa.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematik
mål
Handle http://hdl.handle.net/2043/5692 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics