Barns samlärande - Förstaklassares grupparbete i matematik

DSpace Repository

Barns samlärande - Förstaklassares grupparbete i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns samlärande - Förstaklassares grupparbete i matematik
Author Oscarsson, Jennie
Date 2008
Swedish abstract
Titel: Barns samlärande - Förstaklassares grupparbete i matematik. Författare: Jennie Oscarsson Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur man som lärare kan skapa mest gynnsam gruppindelning utifrån barnens förståelse och genus, för att få optimalt samarbetsklimat och grupproduktivitet. Frågeställningar 1. Hur samarbetar mångkulturella barn med att lösa ett matematiskt problem? 2. Hur upplever mångkulturella barn arbete i grupp, samlärande och ensamarbete i matematik? Den teoretiska utgångspunkten vilar på Vygotskijs tankar om samlärande, samt tidigare forskning inom området. Jag genomförde en kvalitativ studie i form av observationer och intervjuer, med hjälp av videoinspelning, i speciell undersökningsmiljö. Deltagare har varit 18 mångkulturella barn i skolår ett på en skola med ca 250 elever, som ligger i ett socialt tungt område. Val av observations- och intervjuålder för studien har gjorts med tanke på att jag i min kommande yrkesroll vill arbeta med barn i denna ålder. Genom observationerna och intervjuerna har jag kunnat se att barnen över lag tycker att grupparbete är roligt. De ”starka” barnen förstår att man genom grupperarbete lär sig saker av varandra, medan de ”svaga” barnen inte förstår detta i samma utsträckning. Genom studien har tecken visat att det finns både för- och nackdelar med olika gruppindelningar. Utifrån vilken gruppindelning man gör, behöver man tänka på olika saker för att få bästa resultat. Exempel på detta kan vara att man i förståelseheterogena grupper kollar upp att alla i gruppen har förstått gruppens lösning och att alla i gruppen förbereder sig för att kunna visa den. Om man däremot bildar förståelsehomogena grupper, där alla grupper har samma svårighetsnivå på uppgiften, är det viktigt, att tillse att den/de ”svaga” gruppen/grupperna får behovsanpassat stöd i form av handledning och konkreta hjälpmedel.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject samlärande
gruppsammansättning
grupproduktivitet
genus
Handle http://hdl.handle.net/2043/5707 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics