Pedagogiskt förhållningssätt i förskolan- med läroplanen som utgångspunkt

DSpace Repository

Pedagogiskt förhållningssätt i förskolan- med läroplanen som utgångspunkt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogiskt förhållningssätt i förskolan- med läroplanen som utgångspunkt
Author Andersson, Therese ; Palm, Lina
Date 2008
English abstract
Syftet med detta arbete är att synliggöra några förskolepedagogers förhållningssätt och vår förhoppning är att detta ska kunna vara till nytta för alla som arbetar med barn genom att de uppmärksammas på dess betydelse. Våra frågeställningar utgår ifrån det som vi har valt att titta på i vår undersökning; Vygotskijs teorier, det salutogena lösningsinriktade tankesättet, läroplanen för förskolan och dess syn på demokrati samt vikten av att se mer än det som syns, detta kan bland annat förklaras med att se saker ur olika perspektiv. De metoder som vi har valt att använda oss av i vår undersökning är observationer och intervjuer. Vi inledde vår undersökning med två dagars observation i en barngrupp på en förskola i Malmö kommun. Efter observationerna intervjuade vi de två förskollärarna som arbetar med barngruppen. Intervjun innehöll en generell del om förhållningssätt och en del där vi ställde frågor om barn vi sett i barngruppen. Genom vårt examensarbete hoppas vi kunna uppmuntra till reflektion över olika sätt att bemöta och förhålla sig till de barn som pedagogerna dagligen möter i sitt arbete. Nyckelord: Förhållningssätt, läroplanen, demokrati, salutogent tankesätt
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förhållningssätt
Läroplan
Demokrati
Salutogent tankesätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/5709 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics