Pedagogers förhållningssätt till lek i förskolan och skolan

DSpace Repository

Pedagogers förhållningssätt till lek i förskolan och skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers förhållningssätt till lek i förskolan och skolan
Author Jörme, Carolin ; Zigenfeldt Hansson, Jennie
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger i förskola och skola förhåller sig till leken som metod för lärandet. Hur de uttrycker sig och tänker kring begreppet och hur deras förhållningssätt kan förstås och tolkas mot bakgrund av detta. Detta har förankrats i teorier om lärandet och satts i relation till verksamheternas styrdokument Lpfö98 och Lpo94. Uppfattningen att det finns en nära relation mellan lek och lärande har under arbetets gång blivit starkt framträdande inte bara i förskolan utan även i skolvärlden. Vår empiriska del består av sex kvalitativa intervjuer i både förskola och skola, där förhoppningen var att intervjuerna skulle ge en bild av hur verksamma förskollärare och lärare uppfattar undersökningsområdet. Resultatdelen i vårt arbete upplyser om olika uppfattningar och förhållningssätt som kan finnas inom förksolan och skolan om begreppet lek och dess betydelse för ett lärande och ger insikt i hur svårt det kan vara att definiera detta. Diskussionen uppmärksammar hur olika begreppsvärldar verkar vara mellan förskollärarnas och lärarnas kontra teoretikernas diskurser samt vårt resonemang kring resultatet av intervjuerna. Nyckelord: lek, lärande, förskollärare, lärare, förhållningssätt, diskurser, traditioner.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject lek
lärande
förskollärare
lärare
förhållningssätt
diskurser
traditioner
Handle http://hdl.handle.net/2043/5723 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics