Vad skriver lärarna i omdömena till utvecklingssamtalen? - En innehållsanalys av texter som ligger till grund för utvecklingssamtal i år 7-9

DSpace Repository

Vad skriver lärarna i omdömena till utvecklingssamtalen? - En innehållsanalys av texter som ligger till grund för utvecklingssamtal i år 7-9

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad skriver lärarna i omdömena till utvecklingssamtalen? - En innehållsanalys av texter som ligger till grund för utvecklingssamtal i år 7-9
Author Jennfors, Lars
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att lyfta fram och synliggöra vad som skrivs i underlag inför utvecklingssamtal för år 7-9. Huvudfrågan är: - Vad skriver lärarna i omdömena till utvecklingssamtalen? Till denna följer två hjälp- eller delfrågor enligt följande formuleringar. - På vilket vis kan det som skrivs stödja den sociala och kunskapsmässiga utvecklingen för eleven? - I vilken utsträckning kan man hävda att omdömena förhåller sig positiva och/eller framåtsyftande I min text har jag analyserat innehåll och kategoriserat hela eller delar av meningar hämtade från sammanlagt 341 omdömen riktade till elever i år 7-9. Uppsatsen ger en bild av vad lärarna skriver i omdömena och även om utvecklingssamtalens natur och olika uppfattningar om utveckling i socialisering och kognition. Resultaten kopplas ihop med tre jagfunktioner som berör utveckling kring kognition, jagbild och relationer till andra. Resultaten visar sammanfattningsvis att en stor del av det som skrivs i omdömena har karaktären av beröm och framåtsyftande formuleringar som enligt mitt teoriavsnitt är det som bäst stödjer utveckling. De tre jagfunktionerna är tydligt representerade, framför allt de två första funktionerna. Analysen visar att det inte finns någon gemensam struktur gällande ordval, omfång eller disposition av omdömena. En fortsättning på ämnet kan vara att belysa om det finns möjlighet och efterfrågan på att utarbeta ett system med nationella kvalitetskriterier för utvecklingssamtalen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject utvecklingssamtal
skrivna omdömen
jagfunktioner
social- och kognitiv utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/5744 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics