Att möta elevers olikheter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att möta elevers olikheter
Author Jönsson, Malin ; Olsson, Elisabet
Date 2008
English abstract
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka pedagogers syn på olikheter, möjligheter och svårigheter att möta olikheter och hur de ser på sin kompetens i förhållande till att möta elevers olikheter. I arbetet ges läsaren en tillbakablick över hur man sett på olikheter och inkludering ur ett historiskt perspektiv och hur man ser på det i dag. Vidare presenteras en genomgång av hur man kan arbeta för att möta olikheter, en beskrivning av lärarkompetens i generella drag samt kompetens att möta olikheter. Teoriavsnittet fokuserar i huvudsak på ett relationellt perspektiv. Metoden för insamling av data är halvstrukturerade intervjuer med pedagoger i olika kommuner som arbetar med elever i olika åldrar. Resultatet tyder på att de intervjuade pedagogernas syn på olikheter är ambivalent. De kan se både möjligheter och svårigheter med att elever är olika. För att på bästa sätt möta det arbetar de utifrån kunskapsmålen med att nivågruppera och individualisera. Undersökningen visar att de viktigaste kompetenserna för att möta olikheter är relationskompetens, ämneskompetens samt specialpedagogisk kompetens. Vi har lika stort ansvar för detta arbete, då vi diskuterat och skrivit samtliga avsnitt tillsammans.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetssätt
elevers olikheter
inkludering
kompetens
Handle http://hdl.handle.net/2043/5752 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics