Lärares uppfattningar av användandet av digitala medier

DSpace Repository

Lärares uppfattningar av användandet av digitala medier

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lärares uppfattningar av användandet av digitala medier
Author Frigyes Jansdotter, Matilda ; Lindegren, Lovisa
Date 2008
Swedish abstract
Frigyes Jansdotter, Matilda & Lindegren Lovisa (2008). Lärares uppfattningar av användandet av digitala medier (Teachers’ conceptions of the use of digital media). Skolutveckling och ledarskap, lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med examensarbetet är att genom kvalitativa intervjuer studera åtta svensklärares uppfattningar kring digitala medier på gymnasiet, i undervisningen, i ämnet svenska. Arbetets frågeställningar är: Hur uppfattar de intervjuade svensklärarna användandet av digitala medier i svenskundervisningen? Vilka likheter och skillnader finns mellan de intervjuade lärarnas uppfattningar kring användandet av digitala medier i svenskundervisningen? Studien visar att de intervjuade svensklärarna hade olika uppfattningar kring användandet av digitala medier. För vissa av lärarna var syftet med digitala medier att eleverna skulle få ta del av nya verktyg. För andra var digitala medier redskap för att uppnå fler och bättre kunskaper eller ett verktyg för att bryta klassrummets sociala struktur till att bli mer elevcentrerat. Alla lärare uppfattade digitala medier som en daglig positiv syssla under sin fritid men alla lärare uppfattade inte samma positiva meningsfullhet för digitala medier i undervisningen. Istället visar studien att lärare till viss del är bundna till traditioner och egna intressen vilka påverkar dess syn på vad som bör och inte bör förekomma i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject svenskundervisning
uppfattningar
digitala medier
skolutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/5753 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics