Mediepedagogik på djupet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mediepedagogik på djupet
Author Steinthorsson, André Jökull ; Ulveklint, Mikael
Date 2008
Swedish abstract
Arbetet beskriver mediepedagogik på djupet, vad den består av för olika delar och vilka kopplingar den har till andra inlärningsteorier och pedagogiker. Empirin samlades in på Satellitskolan i Malmö genom intervjuer med lärare och elever. Slutsatserna av undersökningen var att pedagogiken har lustfyllt lärande i centrum. Eleverna arbetar mestadels både ämnes- och åldersintegrerat i grupper. De får ta stort eget ansvar i planeringen och vid genomförandet av sitt arbete, medan lärarna agerar likt bistående handledare och ger dem hjälp och vägledning om det behövs. Lärarna säger sig inte arbeta efter någon specifik pedagogik, men anger att deras inspiration och upplägg för undervisningen baseras huvudsakligen på grundskolans styrdokument. Undersökningen påvisar kopplingar mellan Satellitskolans arbetssätt och Vygotskijs teorier om sociokulturellt lärande och John Deweys teorier kring praktiskt lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Mediepedagogik
IT
Vygotskij
Dewey
sociokulturellt lärande
praktiskt lärande
lustfyllt lärande
åldersintegrerad undervisning
ämnesintegrerad undervisning
temaarbete
projektbaserat lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/5755 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics