Resan i förskolans livskunskap- en studie baserad på sex pedagogers tankar och erfarenheter av att arbeta med livskunskap i förskolan

DSpace Repository

Resan i förskolans livskunskap- en studie baserad på sex pedagogers tankar och erfarenheter av att arbeta med livskunskap i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Resan i förskolans livskunskap- en studie baserad på sex pedagogers tankar och erfarenheter av att arbeta med livskunskap i förskolan
Author Rode, Jessica Josefin
Date 2008
English abstract
Jessica Rode and Josefin Rode, University of Malmö, teatchers education. A journey about lifeknowledge in infant school- a study based on six pedagogues thoughts and experiences about working with lifeknowledge in infant school. Our purpose and our questions is about which experiences and opinions pedagogues have about the work with lifeknowledge in infant school, and which work method the prefer and are using. We want the summary of the studys analysis to inspire to discussions about the subject. We give an theoretical overview which includes theorists och researchers such as Piaget, Kholberg, Lögstrup, D. Mayer & Salovey, Gardner, Vygotskij, Antonovsky, Steinberg and Dewey. The research is based on six qualitative interviews. The interviews has been done with two pedagogues on each infant school, at two infant schools, and one pedagogue at a third infant school. An interview was also made with Eva Mathiasson Thorbert, the author of the book - Hjärtestunder - livskunskap i förskolan (2006). We have concretisiced and reviewed the conception of lifeknowledge, with a starting point from pedagogues understandings about lifeknowledge in infant school and the method book Hjärtestunder. The summary of what has been obvious from the interviews and the literature is that the conception of lifeknowledge is not easy to define. Definitions of the concept are done in different ways depending on which person who makes the interpretation and are related to personal experiences. Pedagogues works diffrent depending on their childrens conditions and needs.
Swedish abstract
Jessica Rode och Josefin Rode, Malmö Högskola, Lärarutbildningen. Resan i förskolans livskunskap-en studie baserad på sex pedagogers tankar och erfarenheter av att arbeta med livskunskap i förskolan. Vårt syfte och våra frågeställningar inriktar sig på vilken syn pedagoger ute i verksamheten har och hur de arbetar med livskunskap i förskolans vardag. Sammanfattningen av studiens analys vill vi ska inspirera till diskussioner kring ämnet. Vi ger en teoretisk översikt där teoretiker och forskare som fokuseras bl.a. är Piaget, Kholberg, Lögstrup, D. Mayer & Salovey, Gardner, Vygotskij, Antonovsky, Steinberg samt Dewey. Undersökningen har gjorts med hjälp av sex kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat två stycken pedagoger per förskola, på två olika förskolor, samt en pedagog på en tredje förskola. En intervju gjordes även med Eva Mathiasson Thorbert som har skrivit boken Hjärtestunder - livskunskap i förskolan (2006). Med utgångspunkt från pedagogers uppfattningar om livskunskap i förskolan samt metodboken Hjärtestunder, så har vi konkretiserat och problematiserat begreppet livskunskap. Sammanfattningsvis pekar det som framkommit ur intervjuerna och litteraturen på att begreppet livskunskap inte är helt lätt att definiera. Hur man definierar begreppet beror på vem som tolkar det och vilken situation man befinner sig. Pedagogerna arbetar olika med livskunskap beroende på barngruppens behov och förutsättningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lifeknowledge
infant school
pedagogical stance
manage a conflict
social and emotional competence
Handle http://hdl.handle.net/2043/5760 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics