När fiktion blir verklighet - Några lärare, lärarstudenter och elevers syn på faktionstexter i skolan

DSpace Repository

När fiktion blir verklighet - Några lärare, lärarstudenter och elevers syn på faktionstexter i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title När fiktion blir verklighet - Några lärare, lärarstudenter och elevers syn på faktionstexter i skolan
Author Olsson, Hanna
Date 2008
English abstract
The main aim of this study was to look at teachers’, trainee teachers’ and students’ experiences as well as attitudes towards the role of faction literature in school. This was studied through semi structured interviews with four working primary school teachers, two trainee teachers, who had studied for at least two years, as well as through a group interview with five secondary school students. A questionnaire was used to choose participants and was also the basis for the following discussion. An inventory of school libraries and the Swedish department of the school, at which the teachers work, has also been carried out. The results showed that teachers and trainee teachers thought that the faction literature was interesting both in content and presentation, but that they were used too infrequently in class. Reasons given by teachers for this were that they did not feel confident in how to teach the literature, as well as often having unsettling subject matters such as abuse and violence, which further complicated the teaching process. Positive aspects, which appeared, were that faction literature had a high level of appeal and that the students easily identify with the characters at the same time as being engaged by the text. Students would happily read faction literature, preferably in their free time, as they believe as a rule that any literature, which was studied in school, was over analysed. Both teachers and students were however fascinated by the content and link to real life, which was offered by the text. The working teachers and students do not come from the same school, which has had an obvious impact on the results. However it has been indicated by the trainee teachers’ observations that teachers from two other schools have shared the same opinion as those who took part in the study. Teachers can and should utilise the positive aspects of faction texts in the classroom, in order to enrich the students’ range of reading as well as their views. Its specific narrative makes it accessible for use in source-based studies, whilst the fascinating content opens up the possibility to discuss both big and small questions about relationships and the society which we live in today. Key words: Faction literature, reality and fantasy, attitudes towards litterature, documentary novels, autobiographies.
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete var att undersöka några lärare, lärarstudenter och elevers erfarenheter av samt attityder till faktionstexternas roll i skolan. Detta undersöktes genom halvstrukturerade intervjuer med fyra verksamma grundskolelärare, två lärarstudenter, som har läst svenska minst två år, och genom en gruppintervju med fem gymnasieelever. En enkät användes i urvalssyfte samt som grund för den följande diskussionen. En inventering av skolbiblioteket samt svenskämnesinstitutionen på den skola där de medverkande lärarna arbetar har även genomförts. Resultatet visar att lärarna och lärarstudenterna anser att faktionstexter är intressanta både innehålls- och formmässigt, men att de används alltför sällan i klassrummet. Några av anledningarna till detta, som angavs av lärarna, är att de inte ansåg sig veta hur de skulle behandla litteraturen samt att faktionen ofta innehåller otäcka skildringar av övergrepp och våld, vilket gör litteraturen svår att använda. Några av de fördelar som framkom i undersökningen är att faktionen har en stor dragningskraft och att lärarna upplevde att eleverna identifierar sig med karaktärerna samt att denna form av litteraturen berör läsaren. Eleverna i undersökningen menade att de gärna läste faktionslitteratur, men då helst på fritiden, eftersom de upplevde att litteratur som behandlas i skolan ofta analyseras sönder. Både lärarna och eleverna i undersökningen påpekade dock att de fascineras av faktionstexternas innehåll och den verklighet som de anknyter till. De verksamma lärarna och eleverna tillhör inte samma skola och detta har naturligtvis påverkat resultatet. Dock visar lärarstudenternas uttalanden att lärare vid två andra skolor har liknande åsikter, som de lärare som deltog i studien. Lärare kan och bör nyttja faktionens fördelar i klassrummet för att berika elevernas läsning och vidga deras vyer. Dess speciella berättarstil gör den till ett användbart exempel vid källkritiska studier och diskussioner kring verklighet och fantasi, medan dess fascinerande innehåll skapar möjligheter till diskussioner om stora och små frågor om relationer och det samhälle vi lever i idag. Sökord: Faktion, verklighet och fantasi, attityder till litteratur, dokumentärromaner, självbiografier Abstract The main aim of this study was to look at teachers’, trainee teachers’ and students’ experiences as well as attitudes towards the role of faction literature in school. This was studied through semi structured interviews with four working primary school teachers, two trainee teachers, who had studied for at least two years, as well as through a group interview with five secondary school students. A questionnaire was used to choose participants and was also the basis for the following discussion. An inventory of school libraries and the Swedish department of the school, at which the teachers work, has also been carried out. The results showed that teachers and trainee teachers thought that the faction literature was interesting both in content and presentation, but that they were used too infrequently in class. Reasons given by teachers for this were that they did not feel confident in how to teach the literature, as well as often having unsettling subject matters such as abuse and violence, which further complicated the teaching process. Positive aspects, which appeared, were that faction literature had a high level of appeal and that the students easily identify with the characters at the same time as being engaged by the text. Students would happily read faction literature, preferably in their free time, as they believe as a rule that any literature, which was studied in school, was over analysed. Both teachers and students were however fascinated by the content and link to real life, which was offered by the text. The working teachers and students do not come from the same school, which has had an obvious impact on the results. However it has been indicated by the trainee teachers’ observations that teachers from two other schools have shared the same opinion as those who took part in the study. Teachers can and should utilise the positive aspects of faction texts in the classroom, in order to enrich the students’ range of reading as well as their views. Its specific narrative makes it accessible for use in source-based studies, whilst the fascinating content opens up the possibility to discuss both big and small questions about relationships and the society which we live in today. Key words: Faction literature, reality and fantasy, attitudes towards litterature, documentary novels, autobiographies.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fiktion och fakta
Faktion
Handle http://hdl.handle.net/2043/5779 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics