The Assyrians/Syriacs of Turkey - A forgotten people

DSpace Repository

The Assyrians/Syriacs of Turkey - A forgotten people

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title The Assyrians/Syriacs of Turkey - A forgotten people
Author Thomsen, Jenny
Date 2008
English abstract
This thesis is focusing on the Assyrians/Syriacs of Turkey and their struggle for recognition in the Turkish context. The potential Turkish membership in the European Union has resulted in a discussion on the country’s minority policies and its reluctance to recognize certain minorities. The Assyrians/Syriacs constitute one of these groups that are at risk of being subjected to discrimination and violence. The aim of the study is to clarify the relation between the Turkish state and the Assyrians/Syriacs and to spread light on their struggle for recognition as a minority. In order to gain an understanding of the situation in Turkey and to get an insight in the experiences and perceptions of the Assyrians/Syriacs, interviews were conducted during a field study in Istanbul in 2007. The empirical findings are discussed in lines of the claims of the group, including freedom of religion, cultural rights, language rights, freedom of expression and the recognition of the Assyrian/Syriac genocide, as well as in terms of the Turkish policies and the demands of the European Union. The debate on multiculturalism within political theory is used to analyze the results, which are discussed in terms of assimilation, nationalism and religion, and the meaning of recognition. The main findings of the study include that the members of the minority are pressured into being assimilated into the larger society, mainly due to the nationalistic attitude in the country. Moreover, the misrecognition of Christians by the mass media and public figures together with the marginalization of the Assyrians/Syriacs and the Turkish nationalism creates a situation in the country where discrimination and violence is justified and thus enhanced.
Swedish abstract
Uppsatsen behandlar Assyrierna/Syrianerna i Turkiet och deras kamp för erkännande som minoritet. Det eventuella turkiska medlemskapet i den Europeiska Unionen har resulterat i en diskussion kring landets minoritetspolitik och dess ovilja att erkänna vissa minoriteter. Assyrierna/Syrianerna utgör en sådan grupp som riskerar att bli utsatt för diskriminering och våld. Syftet med studien är att redogöra för relationen mellan den turkiska staten och Assyrierna/Syrianerna samt att belysa deras kamp för erkännande som minoritet. För att förstå situationen i Turkiet och få en insikt i Assyriernas/Syrianernas erfarenheter utfördes intervjuer under en fältstudie i Istanbul 2007. Det empiriska materialet är indelat i diskussioner om gruppens anspråk vilka innefattar religionsfrihet, kulturella rättigheter, språkliga rättigheter, yttrandefrihet och erkännande av folkmordet på Assyrier/Syrianer samt turkisk minoritetspolitik och Europeiska Unionens krav på Turkiet. Debatten om multikulturalism inom politisk teori används vid analys av resultaten vilken struktureras i diskussioner kring assimilering, nationalism och religion, och innebörden av erkännande. Studiens huvudresultat innefattar att minoritetens medlemmar tvingas till assimilering i huvudsak som resultat av den nationalistiska attityden i landet. Icke-erkännandet av kristna i massmedia och av offentliga personer tillsammans med marginaliseringen av Assyrierna/Syrianerna och den turkiska nationalismen skapar en situation där diskriminering och våld rättfärdigas och därmed intensifieras.
Publisher Malmö högskola/IMER
Language eng (iso)
Subject Assyrians/Syriacs
Turkey
minority rights
multiculturalism
assimilation
nationalism
Handle http://hdl.handle.net/2043/5792 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics