Individintegrering: Integrering eller exkludering

DSpace Repository

Individintegrering: Integrering eller exkludering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Individintegrering: Integrering eller exkludering
Author Möller, Joel ; Ahrberg, Malin
Date 2008
Swedish abstract
Individintegrering – integrering eller exkludering Malin Ahrberg och Joel Möller, 2007 Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever som gått individintegrerat har upplevt sin skolsituation. Särskilt fokus läggs på elevernas sociala miljö och arbetsmiljö. Vi undersöker även hur tre pedagoger som arbetat med individintegrering har upplevt detta. Frågeställningar: • Hur upplever eleverna själva individintegreringen jämfört med placeringen i särskolan? • Hur upplever lärare som arbetat med individintegrering att det fungerar? I kapitlet Bakgrund granskas lagar, styrdokument, barnkonventionen, Salamancadeklarationen, Carlbeck kommittén samt läroplanen för den obligatoriska särskolan. För att ge en klarare bild över de förutsättningar som råder för individintegrering. I Forskningsöversikt och teoretisk förankring beskrivs Lev Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen. Hans studier visar att individer utvecklas i samarbete med andra individer som besitter mer kunskap inom det relevanta området, märk väl att det rör sig om ett samarbete ett utbytte av kunskap mellan olika individer. Den empiriska undersökningen har gjorts med hjälp av intervjuer, fyra elever som har gått individintegrerat och tre pedagoger som jobbar eller har jobbat med individintegrering blev intervjuade. Resultatet av dessa intervjuer visar att eleverna generellt känt ett utanförskap och i vissa fall varit utsatta för mobbning, något som även pedagogerna vittnat om. Det krävs en stor lyhördhet inför elevernas behov för att en individintegrering ska fungera, samt att skolan måste vara beredd att tillföra de resurser som eleven och pedagogerna har rätt till. Nyckelord: Individintegrering, integrering, exkludering
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject integrering
exkludering
Handle http://hdl.handle.net/2043/5804 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics