Språkutveckling genom musisk lek - en studie i en musikprofilerad förskoleklass

DSpace Repository

Språkutveckling genom musisk lek - en studie i en musikprofilerad förskoleklass

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Språkutveckling genom musisk lek - en studie i en musikprofilerad förskoleklass
Author Strandberg, Jenny ; Andersson, Maja
Date 2008
Swedish abstract
Detta examensarbetes syfte är att undersöka tre pedagogers arbetssätt med musisk lek, i en musikprofilerad förskoleklass, samt undersöka pedagogernas uppfattningar om hur den musiska leken kan utveckla barns verbala språk. I vår empiriska undersökning har vi använt oss av metoderna: kvalitativa intervjuer samt öppna observationer med löpande protokoll. Vi har intervjuat tre pedagoger med koppling till vår valda förskoleklass samt observerat pedagogerna och barnen, under olika lektioner, i sammanlagt fem dagar. Resultatet av analysen av vår empiri säger något om pedagogernas synsätt gällande den egna musikprofilerade undervisningen jämfört med våra egna observationsanteckningar. Detta har vi rubricerat utefter våra tre frågeställningar. I vår analys framkommer att resultatet i stort sett är samstämmigt med den litteratur vi har hittat om ämnet. Pedagogerna inriktar sig mycket på sång, rim och dans och vad användandet av detta kan göra för barnens språkutveckling. De nämner även skolans gemensamma projekt där barnen lär sig att samarbeta över gränserna, vilket vi i analysen kopplar till det sociokulturella perspektivet. Slutdiskussionen utgår ifrån våra egna tankar om den musiska leken och vad den kan göra för språkutveckling samt möjligheter till fortsatt forskning kring ämnet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject "musisk lek"
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/5809 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics