Pedagogik i de tidiga skolåren för elever med annat modersmål

DSpace Repository

Pedagogik i de tidiga skolåren för elever med annat modersmål

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogik i de tidiga skolåren för elever med annat modersmål
Author Lindqvist, Barbro
Date 2008
Swedish abstract
Lindqvist, Barbro. (2007). Pedagogik i de tidiga skolåren för elever med annat modersmål. (Educational Interventions for Bilingual Children in Primary School). Skolutveckling och Ledarskap, specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet med denna kvalitativa studie var att studera de pedagogiska insatser som gavs till elever med annat modersmål i de tidiga skolåren. Den empiriska undersökningen avsåg att besvara syftets fyra frågeställningar som berörde bedömning av språkfärdigheter, under-visningens anpassning, metoder och arbetssätt samt skolans organisation för svenska som andraspråk. Totalt intervjuades sju pedagoger på sju olika skolor i tre kommuner. Det var lärare i svenska som andraspråk, specialpedagoger och klasslärare. Resultatet från intervjuerna jämfördes med aktuell forskningslitteratur. En diskrepans mellan forskningens syn på hur undervisning bör anordnas och skolornas förutsättningar att omsätta detta synsätt i praktisk pedagogik fanns. Få lärare hade relevant utbildning i svenska som andraspråk För språkbedömning användes i första hand normerade tester. Bedömningsresultaten användes som urskiljningsinstrument. Resurserna var otillräckliga och överensstämde inte med de behov som uppskattades. Endast de elever som var i störst behov av insatser fick undervisning i svenska som andraspråk. Övriga elever fick följa ordinarie klassundervisningen. Jag såg ett socialkonstruktionistiskt tänkande hos pedagogerna som betonade vikten av att se varje elev utifrån sin kulturella och sociala situation. Jag fann att planer för gemensam dokumentation, samverkan mellan berörda pedagoger och anpassning av undervisning utifrån bedömningsresultat skulle kunna utvecklas bättre. Likaså bedömde jag att ökade insatser på kompetensutveckling i frågor kring andraspråksinlärning är angeläget för att aktuell forskning skall kunna implementeras i den praktiska skolverksamheten. Nyckelord: andraspråksinlärning, metoder och arbetssätt, pedagogik, språkbedömning, Barbro Lindqvist Handledare: Margareth Drakenberg Examinator: Eva Hoff
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject andraspråksinlärning
pedagogik
språkbedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/5822 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics