Läs- och skrivförberedelse i förskoleklass

DSpace Repository

Läs- och skrivförberedelse i förskoleklass

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läs- och skrivförberedelse i förskoleklass
Author Andersson, Annelie ; Erlö, Charlotte
Date 2008
English abstract
Reading and writing preparation in preschool
Swedish abstract
Detta arbete handlar om hur man i förskoleklass arbetar för att förbereda barnen inför skolans läs- och skrivinlärning. Målet med undersökningen är att belysa olika sätt att arbeta språkutvecklande. De frågeställningar vi utgått från är: - Vad anser lärarna är viktigast för att förbereda barnen inför läs- och skrivinlärningen? - Hur arbetar lärarna läs- och skrivförberedande i förskoleklasserna? - Vilken utbildning har lärarna i läs- och skrivinlärning? Empirin samlades in genom intervjuer med sex förskollärare verksamma i tre olika kommuner i södra Skåne. Resultatet av undersökningen visar att man i förskoleklasserna har valt olika verksamheter för att förbereda barnen på den kommande läs- och skrivinlärningen. Det vanligast är dock att man på ena eller andra sättet arbetar med barnens språkliga medvetenhet. Resultatet visar även att få av lärarna har någon egentlig utbildning kring läs- och skrivinlärning. De slutsatser som dragits utifrån undersökningen är att man inte behöver följa ett färdigt program för att på ett bra sätt förbereda barnen inför läs- och skrivinlärningen och att om lärarna saknar utbildning i ämnet så är det viktigt att de istället har intresse och engagemang för att på detta sätt skaffa sig kunskaper.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Förberedelse
Förskoleklass
Läsutveckling
Skrivutveckling
Språklig medvetenhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/5832 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics