Fredsagenterna - Att bygga en identitet som svensk och muslim

DSpace Repository

Fredsagenterna - Att bygga en identitet som svensk och muslim

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fredsagenterna - Att bygga en identitet som svensk och muslim
Author Magnusson, Lisa
Date 2007
Swedish abstract
Tanken om att skriva en uppsats som behandlar hur man som ung muslim i en samtida svensk kontext definierar och konstruerar sin religiösa identitet har sitt ursprung i min vilja att tillägna mig en bättre beredskap i bemötandet av muslimska elever i min undervisning om islam. Syftet med denna uppsats är att undersöka projektet Fredsagenterna. Undersökningen tar sin utgångspunkt i hur projektet väljer att förhålla sig till majoritetssamhället samt i hur de unga muslimer som ingår i projektet ser på sin religiösa identitet i relation till majoritetssamhället. Undersökningen har utförts som en fallstudie bestående av en enkät, observationer samt kvalitativa intervjuer med fyra deltagare i projektet. Alla tre moment är genomförda i samband med en av projektets kurshelger. Den vetenskapsteoretiska ansatsen är hermeneutisk och syftar till att få en ökad förståelse till det förhållningssätt som de framtida fredsagenterna har till sin omvärld. Analysen av det insamlade materialet ger inga heltäckande svar men visar på tendenser som går att resonera och dra slutsatser utifrån. Dessa kopplas främst till resonemang från islamologen Jonas Otterbeck samt sociologen Anthony Giddens teorier om självidentitet och senmodernitet. De slutsatser som dras rör hur deltagarna ser på sitt praktiserande, förhåller sig till ett trosutövande i en svensk kontext samt det individuella förhållningssätt som deltagarna har till islam och som yttras genom synen på det individuella valet, engagemanget och ansvaret. I den avslutande diskussionen resonerar jag kring hur undersökningen kan anslutas till en vidare kontext som berör skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject islam
muslimer
fredsagenterna
identitet
senmodernitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/5855 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics