Arbetssätt i särskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetssätt i särskolan
Author Persson, Maria
Date 2008
Swedish abstract
Malmö Högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning Höstterminen 2007 Persson, Maria (2007). Arbetssätt i särskolan, utifrån enskilda pedagogers och elevers perspektiv (methods and assistances for education in specialschool, based on some teachers and pupils perspectives). Abstract Undersökningen grundar sig på litteraturstudier, en kvalitativ undersökning och intervjuer av halvstrukturerad karaktär. Målet för undersökningen har varit att undersöka vilka arbetssätt som några pedagoger använder sig av i deras arbete i särskolan och vilken faktor/ vilka faktorer som bidrar till valet/ valen av arbetssätt. Med arbetssätt menas metoder och hjälpmedel som främjar lärandet. Utöver en presentation av olika metoder och hjälpmedel som används på den undersökta grundsärskolan presenteras den intellektuella funktionsnedsättningens inverkan på individen. Utan en förförståelse för individens funktionsnedsättning vilket inverkar på särskolan utformande kan en förståelse för verksamheten vara svår att åstadkomma. Resultatdelen i arbetet är indelad i kategorierna metod, hjälpmedel och miljö. Undersökningen har visat att en helhetssyn på eleven är grunden för att individualisering ska kunna genomföras samt vikten av konkret lärande, strukturering av skoldagen och social träning. Dessa faktorer är betydelsefulla men utan större personaltäthet och mindre antal elever i klasserna hade lärande baserat på individualisering, konkret och socialt lärande varit svårare att genomföra. Färre elever och fler pedagoger i klasserna kan underlätta lärandet så att eleverna kan lära sig i den takt och få den hjälp de behöver. Sökord: särskola, begåvningshandikapp, metoder - särskola, arbetssätt – särskola Maria Persson Handledare: Eva Hoff Examinator: Margareth Drakenberg
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject särskola
begåvningshandikapp
arbetssätt
Handle http://hdl.handle.net/2043/5859 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics