Ett kulturellt besök i matematikundervisning: En aktionsstudie med ett etnomatematiskt perspektiv.

DSpace Repository

Ett kulturellt besök i matematikundervisning: En aktionsstudie med ett etnomatematiskt perspektiv.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Ett kulturellt besök i matematikundervisning: En aktionsstudie med ett etnomatematiskt perspektiv.
Author Andersson, Annica
Date 2007
English abstract
Inspired of ethnomathematics I have, in this masters paper, presented a theoretical review of literature describing both what ethno mathematics is as a concept and the content of the ethnomathematical research field. After that I have tried to answer the question if an ethno mathematic approach can be a way to achieve the goal in the social science education programs mathematical education which says that the students shall deepen their insight into how mathematics has been influenced by people from many different cultures, and how mathematics has developed and still continues to develop. With action research as a method I carried out a study with students in the second grade in an upper secondary school in Sweden. The action research study contains of two parts. The first part is a longer lesson in school with an introduction to ethno mathematics with examples i.e. of other cultures mathematics. The introduction was followed by a discussion in class on topics like global issues, indigenous people’s mathematics and questions about mathematics, global fairness and power. The second part of the study contains of a study visit to the exhibition “Dreamtime” at Arken in Copenhagen where the students got the opportunity to study examples of the Australian aboriginals mathematics as maps as art. The research showed that ethno mathematics can be a possible way to reach the above described goal in mathematics education. It also showed that ethno mathematics can be a possible way to build an alternative discourse in mathematics education that promotes discussions about global issues, global fairness and the roll of mathematics in society.
Swedish abstract
I denna magisteruppsats har jag, inspirerad av etnomatematik, redovisat en teoretisk litteraturgenomgång som beskriver dels vad etnomatematik är och dels innehållet i det etnomatematiska forskningsfältet. Innebörden av en etnomatematisk forskningsdiskurs finns också beskriven. Därefter har jag sökt besvara frågan om etnomatematik kan vara ett möjligt sätt att uppnå det programmål i matematik för det samhällsvetenskapliga programmet som säger att skolan i sin undervisning ska sträva efter att eleverna får insikt om hur matematiken har skapats av människor i olika kulturer och om hur matematiken utvecklats och fortfarande utvecklas. Med aktionsforskning som metod genomförde jag en studie med gymnasieelever på ett samhällsvetenskapligt program, åk 2, på en gymnasieskola i södra Sverige. Aktionsstudien bestod av två delar. Den första delen innehöll ett längre lektionspass med en introduktion till etnomatematik med bl.a. exempel på andra kulturers matematik. Inledningen följdes av en diskussion kring globala frågor, urbefolkningars matematik och rättvisefrågor. Den andra delen av aktionsstudien bestod av ett studiebesök på utställningen ”Dreamtime” på Arken i Köpenhamn där eleverna fick möjlighet att studera exempel på den australiska urbefolkningens matematik i form av kartor som konstverk. Aktionsstudien visade att etnomatematik kan vara en möjlig ingång för att uppnå ovanstående programmål i matematik. Etnomatematik kan även vara en möjlig väg att anlägga en alternativ diskurs i matematikundervisningen som främjar diskussioner om globala frågor, global rättvisa och matematikens roll i samhället.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject matematikundervisning
etnomatematik
Handle http://hdl.handle.net/2043/5861 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics