Hur var skolrasten? Viktiga faktorer för en lyckad rast

DSpace Repository

Hur var skolrasten? Viktiga faktorer för en lyckad rast

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur var skolrasten? Viktiga faktorer för en lyckad rast
Author Jönsson, Johanna ; Månsson, Tina
Date 2008
English abstract
Our dissertation is based on an investigation about how pupils experience their recess in the schoolyard. We have compared two schools situated in fairly similar areas, where the pupils have similar culture and social backgrounds. Our interviews are qualitative and we have also performed observations. Ten children that were interviewed go to year one at one of the schools and twelve children go to year two-three at the other school. What our investigation confirmed was that the schoolyard environment was satisfying at both schools. Football was the most popular activity among the boys whereas the girls preferred varying activities. Our investigation also shows that boys and girls frequently recurring play with friend of the same gender as themselves and that the pupils at both schools are happy with the role of the adults during recess.
Swedish abstract
Vårt examensarbete grundar sig på en undersökning om hur elever upplever rasten på skolgården. I vår litteratur har vi behandlat olika faktorer på skolgården som är viktiga för att eleverna ska få en rast som tillfredställer deras olika behov. Vi har jämfört två skolor som ligger i någorlunda lika områden och där eleverna har likartade kulturer och sociala bakgrunder. I vår undersökning har vi använt oss utav kvalitativa intervjuer och gjort observationer. Av de elever som medverkat under intervjuerna går tio barn i en förstaklass på den ena skolan och tolv barn i en två- trea på den andra skolan. Det vi fick bekräftat var att skolgårdsmiljön var tillfredsställande på båda skolorna. Fotboll var den populäraste aktiviteten hos pojkarna medan flickorna utförde mer varierade aktiviteter. Våra undersökningar visar även att pojkar och flickor oftast leker könsuppdelat och att eleverna på båda skolorna är nöjda med den vuxnes roll på rasten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elever
genus
lekplats
samspel
skolgårdsmiljö
utanförskap
aktivitet
rast
Handle http://hdl.handle.net/2043/5874 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics