Genus, skolan och barnet- En kritisk diskursanalys

DSpace Repository

Genus, skolan och barnet- En kritisk diskursanalys

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Genus, skolan och barnet- En kritisk diskursanalys
Author Henningsson, Maria ; Olsson, Annika
Date 2008
English abstract
Titel: Genus, skolan och barnet - En kritisk diskursanalys Författare: Maria Henningsson och Annika Olsson Detta arbete är en kritisk diskursanalys med fokus på talet om kön och genus, i förskolan och skolan. Syftet är att finna mönster, om det önskvärda respektive icke önskvärda barnet, som framträder i utvalda texter inom genusforskningen och genuspedagogiken. Relaterat till detta vill vi även närmare undersöka vilka föreställningar verksamma pedagoger har om genuspedagogik. De centrala frågeställningarna är: Vilka normativa föreställningar, såväl traditionella som nyare könsroller, framträder inom genusforskningen och genuspedagogiken? samt: Vad anses som önskvärda respektive icke önskvärda egenskaper hos barnet? Arbetet bygger på kvalitativa metoder i form av intervjuer och kritisk diskursanalys där metod och teori tillsammans hänger ihop. Grunden för vår undersökning är Faircloughs teori om den tredimensionella modellen (Fairclough, 1992). Vår undersökning har tydliggjort att traditionella och stereotypa föreställningar om könsroller fortfarande är starka inom förskola och skola. Samtidigt har det blivit tydligt att det pågår ett arbete med att implementera nyare och mer gränsöverskridande normer kring kön där verksamma pedagoger ger uttryck för en ambivalent hållning. I texterna finner man en medvetenhet om att traditionella könsroller bör luckras upp samtidigt som man tyr sig till just de traditionella könsrollerna. Nyckelord: Kritisk Diskursanalys, genus, genusforskning, genuspedagogik, socialt kön, kön och könsroller.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kritisk Diskursanalys
genuspedagogik
genus
könsroller
Handle http://hdl.handle.net/2043/5878 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics