Pedagogernas tillvaratagande av elevens förkunskaper och inflytande i historieundervisningen

DSpace Repository

Pedagogernas tillvaratagande av elevens förkunskaper och inflytande i historieundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogernas tillvaratagande av elevens förkunskaper och inflytande i historieundervisningen
Author Björk, Maria ; Erlandsson, Helena
Date 2008
Swedish abstract
Denna empiriska undersökning av historieundervisningens tillvaratagande av elevernas förkunskaper och inflytande kan fungera som ett underlag för blivande historielärare. Det kan även vara ett underlag för aktivt historieundervisande pedagoger, som är intresserade av hur elevinflytande ser ut och påverkar såväl historieundervisningen som de andra samhällsorienterande ämnena. Utgångspunkten i vår undersökning har varit två skolor med inriktning på grundskolans tidigare år, årskurs 4-6. Undersökningen har vi gjort genom öppna kvalitativa intervjuer som bygger på frågeställningar till elever och pedagoger. Utifrån dessa intervjuer har vi fått en inblick i hur elevinflytandet i historieundervisningen kan se ut, samt pedagogernas tillvaratagande av elevernas förkunskaper i ämnet. Resultatet i vår empiriska undersökning visar bland annat att det finns brister i historieundervisningen på de skolor som vi besökt. Genom telefonkontakt med andra skolor har vi fått uppfattningen att historieämnet inte har särskilt hög prioritet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject elevinflytande
förkunskaper
grundskolans tidigare år
historiebruk
historiedidaktik
historiemedvetande
Handle http://hdl.handle.net/2043/5888 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics