Insidan ger sjuksköterskan svaren

DSpace Repository

Insidan ger sjuksköterskan svaren

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Insidan ger sjuksköterskan svaren
Author Johansson, Christel ; den Braver, Josefin
Date 2008
English abstract
The aim of this literature review was to highlight how an individual with chronic pain experience its daily life. To catch the lived experiences from the individuals who suffered from chronic pain, only qualitative articles were used. Twelve articles met the scientific standards of quality according to Forsberg and Wengström (2003). The theoretical frame of reference was Carnevali’s (1999) model of nursing care and the results of the study were represented in accordance with Carnevali’s five demands in daily life – activities and experiences, occurrence and experience, expectations and obligations, surroundings and convictions, manners and customs. The experiences of the individuals were put under matching demands in daily life. An important role of the nurse is to gather and document information about a person’s inside and outside resources. Together with the individual she/he shall balance the demands and resources that exist in the daily life. The nurses’ duty is also to motivate, to support and to make the individual take responsibility of its own treatment. To care and to treat an individual with chronic pain doesn’t cure the individual, only mitigate.
Swedish abstract
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur en individ med långvarig smärta upplever sitt dagliga liv. Endast kvalitativa artiklar användes för att fånga deltagarnas inifrånperspektiv av upplevelser och beskrivningar av att leva med långvarig smärta. Tolv vetenskapliga artiklar granskades enligt Forsberg och Wengströms (2003) checklista för kvalitativa artiklar. Carnevalis omvårdnadsmodell användes som teoretisk referensram och studiens resultat presenterades i enlighet med Carnevalis fem krav i dagligt liv - aktiviteter och upplevelser, händelser och upplevelser, förväntningar och förpliktelser, omgivningen samt värderingar, övertyglelser, seder och bruk. Deltagarnas upplevelser sattes in under respektive passande krav i dagligt liv. En viktig roll för sjuksköterskan i omvårdnaden av en individ är att hon/han samlar in och dokumenterar data om en individs inre och yttre resurser. Tillsammans med individen skall hon/han balansera de krav och resurser som finns i det dagliga livet. Sjuksköterskan har även till uppgift att motivera, stötta och få individen att själv ta ansvar för en del av sin behandling, då omvårdnadsåtgärder och behandling av en långvarig smärta i sig inte kan bota patienten, endast lindra.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Carnevali
inifrånperspektiv
copingstrategier
dagligt liv
långvarig smärta
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/5891 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics