Svenskundervisning med musik och drama integrerat

DSpace Repository

Svenskundervisning med musik och drama integrerat

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Svenskundervisning med musik och drama integrerat
Author Gustafsson, Ingela ; Björkman, Joakim
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka hur musik och drama integreras i svenskundervisningen, inriktat mot de tidigare skolåren. Vi som gjort arbetet har läst olika program i vår respektive utbildning där den ena av oss läst Svenska i ett mångkulturellt samhälle vilken varit mer teoretiskt inriktad medan den andra läst kultur, media och estetiska uttrycksformer som haft en mer praktisk inriktning. På detta sätt har vi upplevt undervisningen olika baserat på den utbildning vi fått i vårt respektive program. Detta har medfört att vi försökt att komplettera varandras sätt att uppfatta och utveckla undervisningen så att det blir en bra, rolig och utvecklande mix av teori och praktik. Utgångspunkt i vår studie har varit styr- och måldokument för grundskolan och svenskämnet och som stomme för den teoretiska delen har vi främst använt oss av begreppen radikal och modest estetik, samt funktionaliserat och formaliserat lärande. För insamling av vårt empiriska material har vi intervjuat ett antal pedagoger som undervisar barn i olika åldrar samt gjort klassrumsobservationer. Gemensamt för samtliga informanter är att de i viss mån använder sig av musik och drama i svenskundervisningen. I vår studie har vi konstaterat att styr- och måldokumenten uppmuntrar till att integrera musik och drama i undervisningen. Vi har dock konstaterat att det finns hinder för pedagogerna som kan bero på bland annat bristande resurser i form av pedagogiska redskap och avsaknad av en tillåtande miljö.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Drama
Musik
svenskundervisnig
Handle http://hdl.handle.net/2043/5908 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics