Skolan-En betydelsefull arena för främjandet av elevernas hälsa

DSpace Repository

Skolan-En betydelsefull arena för främjandet av elevernas hälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolan-En betydelsefull arena för främjandet av elevernas hälsa
Author Andersson, Jenny ; Palmér, Jenny
Date 2008
English abstract
Our work is a description of how one school works in a health promoting way. The possibility and possible diffuculties with health promoting work in school will be presented. With help of questionarie and interviews we examen how the principal, the teachers and the schoolsister look at their role in their health promoting work. Our question is: what does the school give credit for in the conception health and how do they put it into practice? Worldhealthorganisations (WHO) coprehensvie view on health isn´t just to prevent sickness and bad health, it is to promote health, both physical and mental care. Since school is the place where you can meet most of the children it is important that the healthcare starts there. A health promoting work can improve both the student’s health and their knowledge. A salutogenic model is the theory we think is the most appropiate for our work. The theory is about how we manage to maintain what´s good and well in a students´ life. Not the bad things or what kind of problems that could appear. Our conclusion is that the school has a vision about how they should work but today it isn´t working. Some of the teachers are already working in a healthpromoting way but they wishes to have more clearly instuctions. To make the healthpromoting work success, it needs more clearly instructions and a working management.
Swedish abstract
Vårt arbete beskriver hur EN skola arbetar på ett hälsofrämjande arbetssätt. Möjligheterna och eventuella svårigheter med ett hälsofrämjande arbete i skolan kommer att presenteras. Med hjälp av enkäter och intervjuer undersöker vi hur skolledaren, pedagogerna och skolhälsovården ser på sin roll i deras hälsofrämjande arbete. Vår fråga är: Vad betyder begreppet hälsa för skolan och hur omsätts det i praktiken? Världshälsoorganisationen (WHO) inställning till hälsa är inte bara att förhindra sjukdomar och dålig hälsa, utan att förebygga både fysiskt och psykiska hälsa. Eftersom skolan är en plats där vi kan möta de flesta elever är det viktigt att hälsoarbetet börjar där. Ett hälsofrämjande arbete kan förbättra både elevernas hälsa och deras kunskap. En salutogen teori är teorin som vi tycker är den som passar bäst för vårt arbete. Teorin handlar om att ta tillvara på det friska hos eleverna och vad de är duktiga på. Inte på det sjuka eller vilka problem som skulle kunna uppstå. Vår slutsats är att skolan har en vision om hur skolan vill arbeta men det fungerar inte i dagsläget. Några av pedagogerna arbetar redan på ett hälsofrämjande sätt men de önskar att få tydligare direktiv. För att få ett hälsoarbete att fungera, behövs det tydligare instruktioner och en fungerande skolledning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject health promotion
school development
salutogenic model
dialogue
Handle http://hdl.handle.net/2043/5927 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics