Etnicitet, smärtupplevelse och smärtbehandling

DSpace Repository

Etnicitet, smärtupplevelse och smärtbehandling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Etnicitet, smärtupplevelse och smärtbehandling
Author Segstedt, Catherine ; Ingers, Camilla
Date 2008
English abstract
Sweden is, just like the rest of the world, becoming more and more multicultural. When pain is studied from an ethnic point of view, there is already a presumption that there is a connection ethnicity and pain. If patients from other cultures are going to get adequate pain relief it is very important that healthcare staff and foremost the nurse, have the knowledge of differences between cultures. Differences in treatment could be apprehended as discriminating, but equal treatment isn't always the right treatment. We chose a systematic literature review as method, because ethnicity is a delicate question to explore. The aim of this study is to explore if there is any scientific support to contingently differences in perception and treatment of pain in relation to ethnicity. The result of this study showed that there are differences in the perceived pain, but however not in intensity. The medical staff's treatment also seems to differ depending on ethnical background. The reasons to these phenomenas are not reviewed in the studied material and manes to further research.
Swedish abstract
Sverige börjar, precis som resten av världen, att bli alltmer mångkulturellt. Då smärta studeras ur ett etniskt perspektiv finns redan ett antagande att det finns ett samband mellan etnicitet och smärta. För att patienter från andra kulturer ska få adekvat smärtstillning är det viktigt att sjukvårdspersonal och då främst sjuksköterskan, har kunskap om skillnader mellan olika kulturer. Skillnader i behandling kan uppfattas som diskriminerande, men lika behandling för alla är kanske inte heller alltid rätt behandling. Då etnicitet är ett känsligt ämne att undersöka valdes systematisk litteraturstudie som metod. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om det finns något vetenskapligt stöd för att eventuella skillnader i upplevelse och behandling av smärta är kopplat till etnicitet. Resultatet av denna studie visade att det finns skillnader i den upplevda smärtan, dock inte i intensitet. Sjukvårdspersonalens behandling verkar också skilja sig beroende på etnisk bakgrund. Orsakerna till dessa fenomen undersöker inte studerat material och uppmanar därför till fortsatt forskning.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Smärta
etnicitet
smärtbehandling
litteraturstudie
smärtupplevelse
social konstruktion
pain
ethnicity
pain treatment
litterature review
pain perception
social construction
Handle http://hdl.handle.net/2043/5931 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics