Stress på gymnasiet - En undersökning om stress i en svensk gymnasieskola

DSpace Repository

Stress på gymnasiet - En undersökning om stress i en svensk gymnasieskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Stress på gymnasiet - En undersökning om stress i en svensk gymnasieskola
Author Svensson, Eva ; Cabarkapa-Huseinovic, Slobodanka
Date 2008
Swedish abstract
I vårt examensarbete valde vi att belysa stress som är ett fenomen som har brett ut sig till alla samhällskategorier och kommit långt ner i åldrarna. Som gymnasielärare möter man dagligen ungdomar som påstår att de är stressade och uppvisar tecken på psykosomatiska besvär. Syftet med vårt arbete är att undersöka om det föreligger någon stress bland gymnasieelever idag med utgångspunkt i deras livssituation samt identifiera de orsakande faktorerna till ungdomsstress och de psykosomatiska besvär som är relaterade till den. För att uppnå vårt syfte använde vi oss av följande tre frågeställningar: Upplever gymnasieelever stress och finns det ett samband mellan upplevd stress och psykosomatiska besvär, vilka faktorer orsakar stress hos gymnasieelever idag, och hur hanteras stress av gymnasieelever? Fokus i vår undersökning ligger på skolan, hemmet och fritiden. Metoden vårt arbete grundar sig på är enkätundersökning som riktar sig till alla elever på en gymnasieskola och intervjuer med skulans kurator och tre av skolans elever. Resultatet redovisas utifrån våra frågeställningar och i diskussionsdelen ställs det i relation till tidigare forskning. Sammanfattningsvis visar våra undersökingar på att många gymnasieelever upplever stress idag. Skolan upplevs som den mest stressande miljön och det är framför allt prov och betyg som är de dominerande stressorerna. Flera elever har också svårt att hantera sin stress på ett konstruktivt sätt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject familj
fritid
gymnasiet
oro
psykosomatisk
stress
stressfaktorer
stresshantering
sömnsvårigheter
ungdomar
Handle http://hdl.handle.net/2043/5936 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics