Pedagogens roll i barns språkutveckling

DSpace Repository

Pedagogens roll i barns språkutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogens roll i barns språkutveckling
Author Karjalainen Andersson, Tarja ; Loredo Skoghagen, Mercedes
Date 2008
English abstract
(svenska):Examensarbetet Pedagogens roll i barns språkutveckling, är skriven av Mercedes Loredo Skoghagen och Tarja Karjalainen Andersson. I vårt arbete har vi undersökt hur pedagoger från två skilda förskolor från olika stadsdelar i Malmö arbetar med barns språkutveckling. Vi har studerat hur pedagogerna tänker kring barns språk och deras inställning till de metoder som de använder sig av. Vi fick reda på hur pedagogerna arbetar för att få föräldrarna involverade i deras barns språkutveckling samt tagit reda på hur arbetssättet skiljer sig åt i förskolorna. Vi har använt oss av kvalitativa metoder för vår studie. Det empiriska materialet grundar sig på intervjuer med tio pedagoger med fokus på deras språkarbete. Vår utgångspunkt var Lev Vygotskijs sociokulturella teori om barns språkliga utveckling för att vi skulle kunna tolka och förstå vår empiri. Syftet med studien är att belysa hur pedagogerna arbetar med barns språkutveckling på våra undersökningsförskolor. Genom intervjuer med pedagoger har vi fått svar på våra frågeställningar kring barns språkutveckling. Resultaten av studien visar att pedagogerna skapar goda språkmiljöer för barnens språkutveckling. Genom ett aktivt samtal hela dagen och i de vardagliga situationerna får barnen en god möjlighet att utveckla sitt språk. Det pedagogiska arbetet centrerar sig i det kommunikativa arbetet mellan vuxen och barn, barn och barn samt vuxen och vuxen. Vi fick även reda på pedagogernas tankar om varför det är viktigt att barnen skall lära sig det svenska språket.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
förskola
modersmål-hemspråk
pedagoger
språk
språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/5956 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics