Movere. Att sätta kunskap i rörelse - en analys av ett ämnesintegrerat i bild och samhällskunskap

DSpace Repository

Movere. Att sätta kunskap i rörelse - en analys av ett ämnesintegrerat i bild och samhällskunskap

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Licentiate Thesis
Title Movere. Att sätta kunskap i rörelse - en analys av ett ämnesintegrerat i bild och samhällskunskap
Author Öhman-Gullberg, Lisa
Date 2006
Swedish abstract
I denna licentiatuppsats undersöks elevers arbete med film som en kommunikativ resurs. Två klassers ämnesintegrerade verksamhet i bild och samhällskunskap i grundskolans år 6 studeras. Arbetet genomfördes under valrörelsen hösten 2003 inför Sveriges folkomröstning om EMU. Nitton videofilmer samt elevernas muntliga berättelser om filmarbetets förutsättningar och arbetsprocess har studerats med en etnografisk ansats. Studiens teoretiska ram utgörs av en kombination av multimodala perspektiv, sociokulturella teorier och bidrag från det tvärvetenskapliga fältet visuella kulturstudier. I elevernas filmproduktioner iscensätts en rad lärprocesser i relation till skolans kunskapsmål och elevernas bildvärld. För eleverna i studien utgör populärkulturella referenser tillsammans med deras egna vardagliga erfarenheter, grunden för de förhandlingar och val som formats inom undervisningens ramar. Kön visar sig utgöra en avgörande faktor för hur eleverna valt att representera och kommunicera arbetets ämnesinnehåll. Uppsatsen vänder sig till läsare som är intresserad av elevers bildarbete i en skolkontext, estetiska lärprocesser, film– och mediepedagogik, multimodalitet, didaktik och pedagogik.
Publisher Malmö högskola, Lärarutbildningen
ISSN 1653-6037
ISBN 91-976140-0-9
Language swe (iso)
Subject bildpedagogik
film
genus
multimodalitet
visuell kultur
ämnesintegrering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education::Subject didactics
Handle http://hdl.handle.net/2043/5963 Permalink to this page
Purchase printed copy
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics