Gymnasieskola i förändring, IT & mediekultur: Skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan

DSpace Repository

Gymnasieskola i förändring, IT & mediekultur: Skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Licentiate Thesis
Licentiate Thesis, monograph
Title Gymnasieskola i förändring, IT & mediekultur: Skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan
Author Leijon, Marie ; Söderquist, Elisabeth
Date 2005
Swedish abstract
Syftet är att studera skilda sätt att erfara IT i gymnasieskolan. Följande frågor ställs: Hur kan variationen i de skilda sätten att erfara IT förstås? Hur kan empirin ytterligare förstås genom en kontextualisering? Utifrån en fenomenografisk ansats intervjuas elever, lärare och skolledare vid tre gymnasieprogram. Resulta-tet presenteras genom tre kategorier. I kategorin IT, individ och samhälle erfars IT som teknik med kraft att påverka på individ- och samhällsnivå. Lärande och IT relaterar till IT, men har fokus på lärande. Sista kategorin, Ramar och IT, fokuserar faktorer som tid och tillgång i relation till IT. Resultatet avslutas med en kontextualisering i spåret Skillnader, här resoneras om IT ur ett likvärdighetsperspektiv. Studien tar teorietisk utgångspunkt i förståelsen av IT som del av en konvergerande mediekultur samt i resonemang om hur senmodern tid präglar livet i skolan. Sammanfattningsvis visar studien variation genom att fokus skiftar från IT som fenomen till Lärande och Ramar. Ett teknikdeterministiskt synsätt dominerar. Tid och tillgång erfars vara styrande och lärandet blir portabelt. Med IT synliggörs också skillnader. Studien kan ses som en spegling av senmodernt liv där IT blir ett måste. I gymnasieskolan blir IT inte ett medium för alla, men ett medium alla måste förhålla sig till.
Publisher Lärarutbildningen, Malmö högskola
ISBN 978-91-7104-118-0
Pages 168
Language swe (iso)
Subject mediekultur
medier
IT
gymnasieskolan
likvärdighet
lärande
senmodern
skolutveckling
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/5966 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics