Myndigheter och organisationers bemötande av våldsutsatta kvinnor. En kvalitativ studie utifrån kvinnors erfarenhet

DSpace Repository

Myndigheter och organisationers bemötande av våldsutsatta kvinnor. En kvalitativ studie utifrån kvinnors erfarenhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Myndigheter och organisationers bemötande av våldsutsatta kvinnor. En kvalitativ studie utifrån kvinnors erfarenhet
Author Berg, Mona
Date 2007
English abstract
The aim with this qualitative study is to examine abused women's experience of the approach by authorities and organisations which these women have been in contact with. According to feminist research of domestic violence, the violence has to be understood and interpreted from a social context suggesting men's power associated with the role as a superior and women as subordinate. Together with “Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor i Malmö” I will present authorities and organisations responsibilities and assignments regarding domestic violence that I compared and analysed with feminist theory and the empirical material. The collection of empirical material was done through interviews with six women who all had left an abusive relationship. The result shows inadequacies in the approach of authorities and organisations. The informants felt insulted by many authorities who showed lack of respect, empathy and belittled the violence. The analyse reveals that there is a correlation between men's superiority and the power of authorities. Furthermore, it shows that more knowledge and experience of men's violence towards women among authorities and organisations is needed for a more adequate approach in responding to these women’s needs.
Swedish abstract
Syftet med denna kvalitativa undersökning är att undersöka våldsutsatta kvinnors erfarenheter och upplevelser av bemötandet hos myndigheter och organisationer som de kommer i kontakt med då de har sökt hjälp. Enligt feministiska våldsforskningen måste våldet förstås och tolkas utifrån en samhällelig kontext som är utformad av mäns makt över kvinnor som resulterat i att männen besitter rollen som överordnad och kvinnan underordnad. Med Handlingsprogram för insatser vid våld mot kvinnor i Malmö som underlag, presenterar jag myndigheters ansvar och uppdrag vid bemötandet av våldsutsatta kvinnor som jag sedan jämfört och analyserat tillsammans med feministisk teori och det empiriska materialet. Insamling av empirisk data gjordes utifrån semistrukturerade intervjuer med sex stycken kvinnor där samtliga lämnat en relation som innefattat våld. Resultatet visar på att brister finns vid bemötandet hos myndigheter och organisationer. Informanterna har känt sig kränkta hos många instanser där bl.a. polisen visat frånvaro av respekt, empati och förringat våldet i samband med en polisanmälan. En korrelation mellan mäns överordnad och myndigheters maktposition har påvisats i analysen. Studien visar på att ökad kunskap och erfarenhet om mäns våld mot kvinnor bland myndigheter och organisationer krävs för ett adekvat bemötande och omhändertagande.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject bemötande
erfarenheter
myndigheter
våld i nära relationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/5989 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics