Skolan som arena för förebyggande och främjande insatser. En kvalitativ intervjustudie om två Malmöskolors tillämpning av skolbaserade metoder.

DSpace Repository

Skolan som arena för förebyggande och främjande insatser. En kvalitativ intervjustudie om två Malmöskolors tillämpning av skolbaserade metoder.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Skolan som arena för förebyggande och främjande insatser. En kvalitativ intervjustudie om två Malmöskolors tillämpning av skolbaserade metoder.
Author Nilsson, Jenny
Date 2007
English abstract
Nilsson, J School as an arena for preventive and promotive measures. A qualitative interview study about the application of school based methods in two schools in Malmö. Degree project in public health 10 ECTS credits. Malmö University: School of Health and Society, Department of Biomedical Laboratory Science, Public health and Nursing, 2007. Last year’s research bring out school’s importance as an arena for prevention efforts. Still, few schools systematically work with applying effective programs for young people’s social, emotional and academic learning. The purpose of my study was to examine in which ways school can prevent ill-health and promote health in pupils by applying different methods. Moreover, this qualitative study has consisted of interviews, and was carried out in two schools in Malmö. School A applied SET –social emotional training, and school B worked on the basis of the health promoting school concept. Both schools strived for promoting students’ skills development in things like decision making and social interaction, as well as to promote their health. In this work a supportive educationalist’s perspective was considered important. Thus, different activities for skills development in both schools probably increase the autonomy and the possibility to achieve increased control. This likely also reduces the risk for risk behavior development, hence, prevents ill-health. Involvement, as well as a supportive educationalist’s perspective, can promote health in students. Efforts concerning things like the social atmosphere and the everyday structure can increase the quality of life, and promote student´s success in school. This in turn can also promote student’s future health. However, some factors can possibly limit the good effects shown from the application of the methods. For instance referring to limitations in the implementation process and restrictions in students’ autonomy and involvement due to the educationalist’s ”top down” perspective.
Swedish abstract
Nilsson, J Skolan som arena för förebyggande och främjande insatser. En kvalitativ intervjustudie om två Malmöskolors tillämpning av skolbaserade metoder. Examensarbete i folkhälsovetenskap10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, enheten för biomedicinsk laboratorievetenskap, folkhälsovetenskap och omvårdnad, 2007. Senare års forskning framhäver skolans roll som arena för förebyggande arbete. Idag är det dock få skolor som på ett systematiskt sätt tillämpar effektiva program för ungas sociala, emotionella och akademiska inlärning. Syftet med studien var att undersöka hur skolan genom tillämpning av olika metoder kan förebygga ohälsa och främja hälsa hos eleverna. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie på två skolor i Malmö. Skola A arbetade utifrån SET – social och emotionell träning och skola B utifrån Hälsofrämjande skolutveckling. Båda skolorna strävade efter att främja en utveckling av elevernas färdigheter i sådant som ställningstagande och socialt samspel samt främja deras hälsa. I detta arbete ansågs ett stödjande förhållningssätt från pedagogerna vara av betydelse. Skolornas tillämpning av olika färdighetsbaserade övningar ökar sannolikt sådant som elevernas autonomi och möjligheten att uppnå ökad kontroll vilket troligen också minskar risken för riskbeteende och därmed förebygger ohälsa. Elevernas hälsa kan också främjas av delaktighet och ett stödjande förhållningssätt från pedagogerna. Satsningar på sådant som socialt klimat och struktur ökar livskvaliteten, och kan gynna elevernas studieresultat, vilket i sin tur kan främja deras framtida hälsa. Vissa faktorer kan möjligen begränsa effekten av metodernas tillämpning. Det avser sådant som brister i implementeringen av metoderna, samt en begränsning av elevernas autonomi och delaktighet genom att pedagogerna intar ett ”top down” förhållningssätt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject empowerment
hälsa
hälsofrämjande skolutveckling
prevention
promotion
SET
skola
Handle http://hdl.handle.net/2043/5992 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics