Våga använda leken i undervisningen med elever med autism

DSpace Repository

Våga använda leken i undervisningen med elever med autism

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Våga använda leken i undervisningen med elever med autism
Author Karlsson, Sofia ; Wegdell, Maria
Date 2008
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lek gestaltas i undervisningen för elever med autism. Syfte är också att undersöka om leken kan utvecklas med hjälp av lärarna för att därefter kunna användas som en arbetsmetod i undervisningen. Frågeställningar: - Hur gestaltar sig leken för barn med autism? - Kan pedagoger utveckla deras lek? - Hur kan leken användas i undervisningen? Teori: De teoretiska utgångspunkterna i föreliggande studie är känsla av sammanhang (KASAM) som bygger på att arbeta med det som ger hälsa och sociokulturella teorin att personer lär i samspel med andra. Metod och urval: Metoderna som används för att besvara frågeställningarna och syftet är deltagandeobservationer vid fyra tillfällen av vardera fyra särskoleelever dvs. totalt 16 observationer och kvalitativa intervjuer med fem pedagoger. Resultat: Att prova nya saker är inget som man skall vara rädd för så länge man har vetskap om hur eleven fungerar, att det finns ett ömsesidigt förtroende och att det finns en tydlig tanke bakom vad det är man vill göra och uppnå.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject autism
lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/6013 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics