Lärare och elever läser och samtalar om en multisemiotisk text

DSpace Repository

Lärare och elever läser och samtalar om en multisemiotisk text

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Conference Paper, peer reviewed
Title Lärare och elever läser och samtalar om en multisemiotisk text
Author Hägerfelth, Gun
Date 2008-04-09
English abstract
Teachers´ and students´ talk about a multisemiotic text School textbooks of today are often constructed in new ways of combining verbal and visual representations, while students often without explicit teaching are expected to read and understand these texts on their own. The challenge is greater the less students are used to different language practises in their leisure time. My presentation builds on an ongoing qualitative research project about what meanings some people, individually and in groups, make of a multisemiotically constructed popular scientific newspaper article, a text constructed through both verbal and visual representations. The interactions are video taped and these tapes are analyzed in multimodal ways, both verbally and nonverbally. The overarching research question is how the participants make meaning of their reading of the text. More concrete questions are the following: What language representations are used in the interactions? Which forms of representations are focussed, which not? How can these ways of meaning making be understood? What impact does the context have on the interactions? The theoretical underpinnings of the study is the multisemiotic and multimodal way of interpreting texts, language and learning.
Swedish abstract
Lärare och elever läser och samtalar om en multisemiotisk text Idag utformas lärobokstext i olika skolämnen ofta multisemiotiskt, där visuella och verbala representationsformer används på nya sätt, medan elever ofta förväntas läsa och förstå text utan explicit undervisning om hur de ska handskas med texten för att göra innehållet till sitt eget. Särskilt stora krav ställer detta på elever som inte har erfarenhet av många olika sätt att använda språk i hemmiljön. Min presentation bygger på en pågående kvalitativ studie av hur ett urval individer, enskilt och i grupp talar om en multisemiotisk populärvetenskaplig tidningsartikel, en text där innehållet skapas med hjälp av såväl visuella som verbala uttrycksformer. Samtalen spelas in på video och dessa inspelningar analyseras multimodalt, dvs. både verbalt och ickeverbalt. Den övergripande frågan gäller vilket innehåll deltagarna skapar utifrån sin läsning av texten? De konkreta frågorna är följande: Vilka uttrycksformer fokuseras? På vilket sätt? Finns det uttrycksformer som inte fokuseras? Vilka uttrycksformer används och hur kan de tolkas? Vilken betydelse har kontexten? Teoretiskt bygger studien på ett multisemiotiskt och multimodalt synsätt på texter, språk och lärande.
Language swe (iso)
Subject läsning
multimodal text
flerspråkiga elever
Humanities/Social Sciences
humanities
Handle http://hdl.handle.net/2043/6026 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics