En historia för alla? - En läroboksanalys kopplad till demokratibegreppet

DSpace Repository

En historia för alla? - En läroboksanalys kopplad till demokratibegreppet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En historia för alla? - En läroboksanalys kopplad till demokratibegreppet
Author Gountas, Konstantinos ; Johannesson, Andreas
Date 2008
English abstract
The purpose of this thesis was to investigate how textbook narratives were compatible to the normative view formulated in the curriculum of 1994 and if narratives concerning Sweden’s modernization ascribe a value to all pupils. The investigation is based on a qualitative textbook analysis of three commonly used history textbooks within upper level compulsory school. In the textbooks we have focused on narratives concerning Sweden’s modern development connected to notions as democracy, civil rights, solidarity and equality. On the basis of textbooks, curriculum and current research we discuss whether the historical account of Sweden’s development ascribe a value that is generally applicable. The result of the investigation showed that the textbooks mediated a history with close connection to the aim of the curriculum. Simultaneously current research points out how the notion of democracy is neglected within the educational system and at its best is connected with a one dimensional understanding of the idea. We conclude that pupils need a basic understanding of the nearby historical context to be able to develop their historical awareness.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats var att undersöka om läroböckernas berättelser levde upp till den normativa demokratisyn som formuleras i LPO 94 och om berättelsen om det moderna Sveriges framväxt kan tillskrivas ett värde för alla elever. Undersökningen bygger på en kvalitativ läromedelsanalys av tre vanligt förekommande läroböcker i historia för grundskolans senare del. Vi har i läroböckerna fokuserat på berättelser om det moderna Sveriges framväxt som kan kopplas till begrepp som demokrati, rättigheter, solidaritet och jämställdhet. Utifrån läroböckerna, LPO 94 och aktuell forskning har vi diskuterat huruvida den historiska framställningen av det moderna Sveriges framväxt kan tillskrivas ett allmängiltigt värde. Undersökningens resultat visade att läroböckerna förmedlade en historia som tydligt gick att härleda till läroplanen. Aktuell forskning visade samtidigt att begreppet demokrati är åsidosatt inom skolan och att det på sin höjd sammankopplas med en instrumentell förståelse av begreppet. Vi menar att en grundläggande historisk förståelse av närkontexten är nödvändig för att kunna utveckla och fördjupa ett historiemedvetande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject democracy
historical awareness
curriculum of 1994
textbook analysis
Handle http://hdl.handle.net/2043/6047 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics