Representation av nationell kultur och identitet i läroböcker i italienska - en diskursanalytisk undersökning

DSpace Repository

Representation av nationell kultur och identitet i läroböcker i italienska - en diskursanalytisk undersökning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Representation av nationell kultur och identitet i läroböcker i italienska - en diskursanalytisk undersökning
Author Nilsson, Tyra
Date 2008
Swedish abstract
Uppsatsen är en diskursanalytisk undersökning av representation av nationell kultur och identitet i två läroböcker i italienska som används på gymnasienivå. Uppsatsens syfte är att analysera hur nationell kultur och identitet representeras, mot bakgrund av ett intresse att synliggöra diskursiva och samhälleliga strukturer som avspeglas i representationen. I analysen läggs särskild vikt vid att visa hur sociala maktrelationer mellan och inom nationella kulturer återspeglas i läroböckerna. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är inspirerade av den brittiske sociolingvisten Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och av socialkonstruktionistisk kulturteori som till stor del utgår från kulturforskaren Stuart Halls resonemang. I uppsatsen används Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys som metodologisk utgångspunkt. I analysen klarläggs att läroböckerna avspeglar och reproducerar diskurser som speglar ojämlika maktförhållanden inom nationella kulturer och i viss mån även mellan nationella kulturer. I läroböckernas representation av italiensk, nationell identitet förekommer stereotyper om syditaliensk identitet som återger en ojämn maktbalans inom det italienska samhället mellan norra och södra Italien. Läroböckernas representation av italiensk kultur utgår stundtals från ett etnocentriskt svenskt perspektiv där diskurser som kan förbindas med turistpropaganda accentueras. I avslutningen diskuteras även tänkbara konsekvenser av resultaten och exempel ges på vidare forskning inom området.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Kultur
Nationalitet
Diskursanalys
Socialkonstruktionism
Läroboksanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/6049 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics