”Där vaknade mina ögon – god morgon världen, ungefär!” Några lärarutbildares förståelse av HBT-frågan på Malmö högskolas Lärarutbildning och enheten KSM

DSpace Repository

”Där vaknade mina ögon – god morgon världen, ungefär!” Några lärarutbildares förståelse av HBT-frågan på Malmö högskolas Lärarutbildning och enheten KSM

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Där vaknade mina ögon – god morgon världen, ungefär!” Några lärarutbildares förståelse av HBT-frågan på Malmö högskolas Lärarutbildning och enheten KSM
Author Gurenwacht, Sebastian
Date 2007
Swedish abstract
Examensarbetets syfte har varit att undersöka hur lärarutbildarna förstår sitt uppdrag att lyfta frågor kring sexuell läggning och främst HBT för att därmed förbereda blivande lärare på yrkeslivet. Därför har jag undersökt hur Malmö högskolas lärarutbildning och dess lärarutbildare förhåller sig till högskolans egna policydokument och andra relevanta dokument. Genom missivbrev rekryterades tre (eg. fyra) frivilliga informanter från enheten Kultur Språk Medier på Malmö högskolas Lärarutbildning till kvalitativa intervjuer. Högskolans egna policydokument och statliga lagtexter analyserades och beskrevs för att förstå de åläggande som informanterna skulle svara för ifråga om sexuell läggning och identitetsfrämjande. Informanterna visade sig ha en samsyn på hur HBT skulle beröras i högskolans undervisning; som en följd av lärarstudenternas behov. Intresset för HBT-frågan och dess aktualiserande i högskoleundervisningen uppkom som en följd av ett undervisningsprojekt, kallat ”Identitet”, i skolverkligheten på två sydsvenska skolor. Frågorna kring sexualitet och HBT blev närvarande för lärarstudenterna när de konfronterades med skolverkligheten. När lärarstudenterna återvände till Malmö högskolas lärarutbildning efterlyste de därför mer kunskap och förberedelse i frågan från sina lärarutbildare. Vidare menade informanterna att HBT – och sexualitet i allmänhet – var ett område vilket var svårt att hantera i skolan. Att lagstadga uppifrån var inte en lösning. Eleverna själva och deras eget lärande var själva ”sprängstoffet” menade några av informanterna. En annan åsikt som lyftes var ”utpekandets problematik” av en ”avvikande” grupp vilket kunde leda till att normer dekonstruerades för att i nästa stund omkonstrueras av den ”dekonstruerande” gruppen. På så vis föddes bara nya normer. Enligt informanterna måste frågan om sexualitet och HBT få mer utrymme i skolan överhuvudtaget. HBT sågs inte som en enskild fråga utan som en ”naturlig” del av sexualitetsfrågan vilken behövde lyftas.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject HBT
sexuell läggning
norm och normalitet
lärarutbildning
lärarutbildares uppdrag
Malmö högskola
kvalitativ intervju
Handle http://hdl.handle.net/2043/6060 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics