Modersmålsundervisningens betydelse för andraspråkselevers kunskapsutveckling

DSpace Repository

Modersmålsundervisningens betydelse för andraspråkselevers kunskapsutveckling

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Modersmålsundervisningens betydelse för andraspråkselevers kunskapsutveckling
Author Dautovic, Ajla ; Sutalo, Sladana
Date 2008
Swedish abstract
Vårt syfte med detta examensarbete har varit att undersöka hur modersmålsunder-visningen är utformad och hur modersmålslärare och elever uppfattar modersmålsunder-visningens utformning och betydelse för kunskapsutveckling i andra skolämnen. Som underlag till vår undersökning har vi genomfört observationer och intervjuer med fyra modersmålslärare och deras elever på två skolor i Malmö. Resultatet analyserades och diskuterades utifrån relevanta teorier för vår undersökning. För att uppnå vårt syfte ställde vi följande frågor: 1. Hur bedrivs modersmålsundervisningen? 2. Hur planerar lärarna sin undervisning? 3. Vilken funktion anser lärarna att modersmålsundervisningen har för elevernas lärande i andra skolämnen? 4. Vilken koppling gör eleverna mellan modersmålsundervisningen och lärandet i andra skolämnen? Vårt resultat har visat att de modersmålslärare, som är bekanta med och följer kursplanen för modersmål är mer medvetna om vilken stor roll modersmåls-undervisningen har för elevernas kunskapsutveckling i andra skolämnen, samt vilka positiva effekter detta kan föra med sig. Dessa lärare stöter på många hinder i sitt arbete men trots detta arbetar de på ett utvecklande arbetssätt och strävar också efter ett nära samarbete med deras svenska kollegor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject modersmål
modersmålsundervisning
andraspråkselever
kunskapsutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/6061 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics