Att bygga jämställt. Handledning av kvinnliga APU-elever på byggprogrammet

DSpace Repository

Att bygga jämställt. Handledning av kvinnliga APU-elever på byggprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att bygga jämställt. Handledning av kvinnliga APU-elever på byggprogrammet
Author Wijk, Tomas ; Nordqvist, Conny
Date 2008
Swedish abstract
Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka hur arbetsplatsförlagd utbildning, APU, kan fungera och upplevas av kvinnliga elever på gymnasieskolans byggprogram samt vilka hinder/möjligheter handledarna upplever när det gäller att handleda kvinnor i denna mansdominerade bransch. Undersökningen utgår ifrån en kvalitativ hermeneutisk forskningsansats och är därmed förståelseinriktad och vi har använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi har intervjuat tre kvinnliga APU-elever och deras tre handledare. Resultatet av undersökningen visar att de kvinnliga eleverna, bland annat på grund av bristande information, blir osynliggjorda och handledarnas ambition att ”behandla alla lika” bidrar inte till jämställdhet. Kvinnorna i studien har en framtidstro men ses av handledarna som en ”engångsföreteelse” och deras yrkesval tas inte på fullt allvar. Byggbranschen säger sig vilja locka fler kvinnor till yrket. ”Traditionen” framförs som ett hinder för detta. För att undanröja detta hinder krävs utbildning och förändring av grundläggande värderingar om ”manligt” och ”kvinnligt”.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetsplatsförlagd utbildning (APU)
byggbransch
genus
handledare
jämställdhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/6112 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics