Mobbning inom föreningsidrotten

DSpace Repository

Mobbning inom föreningsidrotten

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mobbning inom föreningsidrotten
Author Stancic, Tamara ; Mikkola, Veronica
Date 2008
English abstract
This study is about bullying in sports, we decided to examine whether Malmo’s athletic associations have any anti-bullying documents, such as a policy and/or a plan of action and in excess of that we have also interviewed ten athletic associations about how they substantially work with anti-bullying questions. We have also chosen to take a look at the co-operation between the school and the athletic association when bullying incidents occur. The fundamental ground of this study is based on qualitative method, a total of 14 interviewees. The reason why the study is based on this method is because we wanted to see the reason that lies behind the phenomenon. We didn’t want to generalize the replies, and it is less time taking. This study consists of theories such as Pierre Bourdieu and Tomas Peterson and theories which define bullying, regulations, policy and plan of action. The conclusion that we came to is that selection in sports and school is a primary factor when it comes to bullying. There is a dilemma between the different fields which cause the issue and the subject gets caught between different fields. The third conclusion is the need of athletic associations to have an anti-bullying document. The purpose of this study is to make an issue and also discuss about the subject bullying within the athletic associations in Malmo. How the issue is handled in the society’s two most important educational fields, sport – school. The issue is developed through text analyses, interviews and a mapping of respective anti-bullying document in the athletic associations. Questions Do Malmo’s athletic associations have a written anti-bullying policy and/or plan of action? Have the athletic association had to react to a bullying situation during the last three years? How does the athletic associations co-operate with the school regarding bullying incidents? How did they perform their actions? Keyword Bullying, Anti-bullying policy, Anti-bullying plan of action, Selection and Field
Swedish abstract
Denna studie omfattar mobbning inom föreningsidrotten, vi har valt att undersöka om Malmös idrottsföreningar har någon nedskriven antimobbningspolicy och/eller – handlingsplan och därutöver har vi intervjuat tio föreningar om hur de konkret arbetar med mobbningsfrågor. Vi har också valt att titta på samverkan mellan skolan och idrottsförening vid mobbnings incidenter. Studien bygger på kvalitativ forskningsmetodik, totalt 14 intervjuer. Anledningen till varför studien grundar sig i kvalitativ metod är för att vi vill se orsaken bakom fenomenet, ej generalisera svaren samt att den är mindre resurskrävande. De teorier som studien brukar är Pierre Bourdieu och Tomas Peterson samt teorier som definierar mobbning, stadgar, policy och handlingsplan. Den konklusion vi kommit fram till är att selektion inom idrott och skola är bidragande faktorer gällande mobbning. Även att det finns ett dilemma mellan de olika fälten om vem som skall lösa problematiken, då problemet är vems ansvar det är att lösa problematiken. Den tredje konklusionen är behovet av att idrottsföreningar skall ha en antimobbningspolicy och/eller – handlingsplan. Syftet med denna studie är att problematisera samt diskutera ämnet mobbning inom föreningsidrotten i Malmö. Hur problemet hanteras inom samhällets två viktiga uppfostringsfält, idrott – skola. Problematiseringen utvecklar sig med hjälp av textanalyser, intervjuer och en kartläggning av respektive antimobbningsdokument i idrottsföreningar. Frågeställningar Har Malmös idrottsföreningar en nedskriven antimobbningspolicy och/eller – handlingsplan? Har föreningen någon gång aktivt under de tre senaste år agerat vid en mobbningssituation? Hur samarbetar idrottsföreningar med skolan vid mobbnings incedenter? Hur gick föreningen tillväga? Nyckelord Mobbning, Antimobbningspolicy, Antimobbningshandlingsplan, Selektion och Fält
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject mobbining
antimobbningspolicy
antimobbningshandlingsplan
selektion
fält
bullying
anti-bullying policy
anti-bullying plan of action
selection
field
Handle http://hdl.handle.net/2043/6134 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics